Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryM - Textile and clothing industry / Przemysł włókienniczy i odzieżowy

Title of invention
 New generation of textile barrier materials protecting against harmful effects of ultraviolet radiation (UV)
Invention discription
 The subject of this invention (patents: PL 219 301 and GB2500125, patent application No PCT/PL2011/000120) is the method of obtaining of innovative textile barrier materials against UV radiation and microbes, which are moreover characterised by very high photocatalytic activity. These materials made of polyester fibres after low-temperature plasma pre-treatment include in their structure micronized titanium dioxide (TiO2) in the crystalline form of anatase, which absorbs UV radiation and catalyzes the degradation of organic compounds to simple products. Before the application process, the surface of micronized TiO2 particles was modified with selected alkoxysilanes in order to improve morphological and dispersion properties. Micronised and modified TiO2 particles were incorporated into the textiles’ structure by means of conventional methods: dip-coating with water dispersion or coating with the paste containing acrylic resin. Applying described solution, the products with the high functionality in terms of barrier properties against UV radiation, expressed as reduction of spectral transmittance value in the whole range of UV radiation and Ultraviolet Protection Factor (UPF) coefficient value above 40 were obtained. These products are moreover characterised by very high photooxidative activity (efficiency of formaldehyde decomposition to simple unorganic compounds amounts to 90-98%) and by inhibition of microbes development, especially bacteria present in the air: M. flavus, B.subtilis and other P. aureginosa, E. coli. Products with such properties can be used for the special applications - as elements of interior decoration, including furniture components, covers of art and book collections to protect them against the destructive effects of UV radiation, toxic organic compounds and microorganisms as well as personal protection equipment protecting employees against harmful effects of UV radiation both from natural and artificial sources.

Title of invention
 Nowej generacji barierowe materiały włókiennicze chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania nadfioletowego (UV)
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku (patenty: PL 219 301, brytyjski GB 2500125, zgłoszenie patentowe PCT/PL2011/000120) jest sposób otrzymywania innowacyjnych włókienniczych materiałów barierowych wobec promieniowania ultrafioletowego (UV) i drobnoustrojów, charakteryzujących się ponadto bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną. Materiały te wykonane z włókien poliestrowych, poddane wstępnej modyfikacji plazmą niskotemperaturową, zawierają w swej strukturze zmikronizowany ditlenek tytanu (TiO2) o odmianie anatazowej, który absorbuje promieniowanie UV i katalizuje reakcję rozkładu związków organicznych do produktów prostych. Przed aplikacją, zmikronizowane cząstki TiO2 zmodyfikowano powierzchniowo wytypowanymi alkoksysilanami w celu poprawy właściwości dyspersyjnych i morfologicznych. Zmikronizowane, modyfikowane cząstki TiO2 zostały wprowadzone w strukturę materiału włókienniczego za pomocą konwencjonalnych metod: poprzez napawanie dyspersją wodną lub powlekanie pastą na bazie żywic akrylowych. Dzięki zastosowaniu opisanego rozwiązania uzyskano wyrób o właściwościach barierowych wobec promieniowania UV, wyrażonych obniżeniem wartości transmitancji widmowej w całym zakresie UV (zwiększenie absorpcji) i wartością współczynnika UPF>40. Wyrób taki charakteryzuje się ponadto bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną (efektywność rozkładu formaldehydu do prostych związków nieorganicznych wynosi 90-98%) oraz działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów, w szczególności bakterii obecnych w powietrzu: M. flavus, B. subtilis i innych: P. aureginosa, E. coli. Wyroby o takich właściwościach przeznaczone są do zastosowań specjalnych - jako elementy wyposażenia wnętrz, w tym elementy konstrukcyjne mebli, osłony zbiorów muzealnych, księgozbiorów w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV, toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów, a także środki indywidualnej ochrony zabezpieczające pracowników przed działaniem słonecznego oraz emitowanego ze źródeł sztucznych promieniowania UV.
PatentPL 219 301, GB 2500125
Patent ApplicationPCT/PL2011/000120
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:TEXTILE RESEARCH INSTITUTE
Polish:INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jadwiga Sójka-Ledakowicz,
Anetta Walawska,
Joanna Olczyk,
Teofil Jesionowski,
Katarzyna Siwińska- Stefańska ,
Agnieszka Przybylska,