Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 The method of removing of wood preservatives containing polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from wood waste materials (e.g. railway sleepers) by using supercritical extraction.
Invention discription
 Wooden elements working in the open air, eg. railway sleepers are impregnated with creosote oil - a mixture of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), carcinogens and harmful to humans. Wood wastes collected during the renovation of railways are classified as hazardous waste. In our method impregnat containing PAH is removed from the wood elements by extraction with supercritical carbon dioxide, where in carbon dioxide is used in a closed circuit.

Title of invention
 Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Invention discription
 Drewniane elementy przeznaczone do pracy na otwartej przestrzeni takie jak np. podkłady kolejowe, zabezpiecza się impregnatami, których składnikiem jest olej kreozotowy, tj. mieszanina wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w skrócie WWA), czyli czynników rakotwórczych, i szkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Drewno odpadowe, pozyskiwane podczas remontów torów kolejowych, jest klasyfikowane jako odpad niebezpieczny. W naszej metodzie impregnat zawierający WWA usuwany jest z elementów drewnianych za pomocą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla, przy czym ditlenek węgla jest wykorzystywany w obiegu zamkniętym.
Patent
Patent ApplicationP-415392
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Chemistry Research Institute, Extraction Devices Institute
Polish:Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Robert Brzozowski,
Stefan Szarlik,
Zbigniew Kołodziej,
Wojciech Kołodziej,
Michał Kluczek,
Piotr Pałucki,