Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 New, efficient and durable polymer electrolyte membrane fuel cell stacks (PEMFC)
Invention discription
 Advanced research and development activity led in the area of polymer fuel cells (PEMFC) at the Electrotechnical Institute in Wroclaw resulted in the synthesis of new materials and production of innovative applications.  Novel polymers applied as solid state electrolytes to PEMFCs  New catalyst support materials for PEMFCs, such as graphene oxide and organically-modified TiO2-SiO2  Improved thermal and chemical stability and doubled maximum power density of polymer fuel cells  Customized fuel cell stack design for innovative applications  Various fuel cell applications as well as back-up power systems, UPS, micro-power supplies, educational science kits

Title of invention
 Nowe, wydajne, wytrzymałe ogniwa paliwowe typu PEMFC
Invention discription
 Zaawansowane prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Instytucie Elektrotechniki w obszarze polimerowych ogniw paliwowych (PEMFC) przyczyniły się do powstania nowych materiałów oraz innowacyjnych aplikacji.  Nowe polimery stosowane jako elektrolity w ogniwach PEMFC  Nowe materiały bazowe dla warstw katalizatora ogniw PEMFC takie jak grafen i organicznie modyfikowany TiO2-SiO2  Ulepszona stabilność cieplna i chemiczna oraz podwojona maksymalna gęstość mocy polimerowych ogniw paliwowych  Dostosowane konstrukcje stosów ogniw PEMFC dla innowacyjnych aplikacji  Różne zastosowania ogniw paliwowych takie jak systemy zasilania awaryjnego, UPS, mikrozasilacze, naukowe zestawy edukacyjne
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Electrotechnical Institute
Polish:Instytut Elektrotechniki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Malinowski,
Agnieszka Iwan,
Agnieszka Hreniak,
Grzegorz Paściak,
Jacek Chmielowiec,