Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 Method of treatment of liquid digestate
Invention discription
 The object of invention is a method of treatment of liquid digestate from fermentation of a mixture of pig manure and plant biomass. Liquid digestate slurry is first mineralized with mineral acids added to a specific pH value. NeXT alkalization is carried out, followed by the addition of superphosphate and the second alkalization. Next the prepared slurry is thermally treated, and filtrated. As a result of the filtration a sediment and filtrate are obtained. The filtrate could be used instead of water for the irrigation of fields and lawns or treated in biological sewage treatment plants. The filtration sediment is could be a raw material for production of mineral-organic fertilizers.

Title of invention
 Sposób obróbki zawiesiny ciekłego odpadu pofermentacyjnego
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny ciekłego odpadu pofermentacyjnego otrzymanego w wyniku fermentacji mieszaniny gnojowicy świńskiej z biomasą roślinną. Zawiesinę ciekłego odpadu mineralizuje się kwasami mineralnymi dodawanymi do konkretnych wartości pH, następnie alkalizuje, po czym dodaje się superfosfat i po raz drugi alkalizuje. Tak przygotowaną zawiesinę poddaje się obróbce termicznej, po czym filtruje. W wyniku procesu filtracji otrzymuje się osad i filtrat. Filtrat może być stosowany zamiast wody do deszczowania pól czy trawników lub można go oczyszczać w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Osad stanowi surowiec do produkcji nawozów mineralno-organicznych.
Patent
Patent ApplicationP. 416076
Date of Patent Application2016.02.08.

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Cracow University of Technology, Faculty of Chemical and Engineering Technology
Polish:Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Agnieszka Makara,
Zygmunt Kowalski,