Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 Universal device for erosion tests
Invention discription
 The device is intended for erosive wear tests of solid materials, including coatings and layers. The device is equipped with a precise abrasive material dosage system enabling the adjustment of the dosage speed, mass consumption, and the temperature of the abrasive. The novel substrate mounting system is adjusted to the execution of tests for dif erent angles at which the abrasive is supplied and can be used for both specially prepared samples and functional elements as well. The architecture of the device enables up to eight test samples to be placed inside the chamber, for which test parameters are selected and set individually. The device is equipped with an original control system which helps to adjust, control and monitor the parameters of erosive wear tests. It also enables the programming of the course of changes in parameters of these tests in time. Abrasive material: aluminum oxide 50 µm Consumption of abrasive material: 2÷10 g/min Air stream temperature: 20÷600°C Air pressure: 0÷6 bar Air velocity: 0÷100 m/s Possibility of normative tests: ASTM-G76, PN-76/C815116, PN-EN ISO 16282 Possibility of individual setting of parameters of each sample tested Possibility of changing parameters at the time of the test Possibility of programming and automatic execution of a test for 8 samples

Title of invention
 Uniwersalne urządzenie do badań erozyjnych
Invention discription
 Uniwersalne urządzenie do badań erozyjnych przeznaczone jest do realizacji testów zużycia erozyjnego materiałów litych, w tym również warstw i powłok. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny system dozowania materiału ściernego, umożliwiający regulację zarówno prędkości, wydatku masy, jak również temperatury ścierniwa. Nowoczesny system mocowania podłoży przystosowany jest do realizacji testów przy różnych kątach padania ścierniwa, w tym zarówno na specjalnie przygotowanych próbkach, jak również na elementach użytkowych. Konstrukcja urządzenia umożliwia umieszczenie wewnątrz komory testowej ośmiu próbek badawczych, dla których parametry testów mogą być dobierane indywidualnie. Urządzenie wyposażone jest w oryginalny system sterowania umożliwiający regulację, sterowanie oraz kontrolę parametrów testów erozyjnych, jak również programowanie przebiegu zmian parametrów testu erozyjnego w czasie. Ścierniwo: tlenek glinu 50 µm Wydatek ścierniwa: 2÷10 g/min Temperatura strugi powietrza: 20÷600°C Ciśnienie powietrza: 0÷6 bar Prędkość powietrza: 0÷100 m/s Możliwość badań normatywnych: ASTM-G76, PN-76/C815116, PN-EN ISO 16282 Możliwość indywidualnego doboru parametrów dla każdej próbki Możliwość zmiany parametrów w czasie trwania testu Możliwość programowania i automatycznej realizacji testu dla 8 próbek
Patent
Patent ApplicationEP14172589.5, EP.14172591.1, P. 408559
Date of Patent Application2014

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Polish:Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Adam Mazurkiewicz,
Wojciech Mizak,
Jerzy Smolik,
Andrzej Zbrowski,