Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 The biocompatible carrier of iron, the process of its synthesis and medical use
Invention discription
 The invention relates to the synthesis and use of biocompatible carrier of iron based on dinitrosyl iron complex with low-density lipoprotein. The preparation is designed for supplementation of mammalian organisms. Currently used iron supplements are often poorly tolerated or ineffective. Despite several promising attempts to exploit lipoproteins as drug carriers, so far attempts to apply bio-nanoparticles to carry iron weren’t reported. The resulting formulation has a low toxicity guaranteed by the good stability of the complex. Biodegradable ligand guarantees a good absorption of iron ions within the cells. Patent pending: P-418581, The biocompatible carrier of iron, the process of its synthesis and medical use.

Title of invention
 Biokompatybilny nośnik żelaza, sposób jego syntezy i zastosowanie medyczne
Invention discription
 Istotą wynalazku jest synteza, i zastosowanie do suplementacji komórek organizmów ssaków biokompatybilnego nośnika żelaza opartego na dinitrozylowym kompleksie żelaza z lipoproteiną o niskiej gęstości. Uzyskany preparat odznacza się niską toksycznością gwarantowaną przez dobrą stabilność otrzymanego kompleksu. Z uwagi na wiązanie z ligandem podlegającym biodegradacji gwarantuje dobrą podaż żelaza. W dalszej perspektywie rysuje się opracowanie preparatów, które znajdą zastosowanie jako leki. Wynalazek p.t. "Biokompatybilny nośnik żelaza, sposób jego syntezy i zastosowanie medyczne", zgłoszono do U.P. dn 06 09 2016 (P.418481).
Patent
Patent ApplicationP.418481
Date of Patent Application06-09-2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
Polish:INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Hanna Lewandowska,
Marcin Kruszewski,
Grzegorz Wójciuk,