Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryD - Building engineering, modernization, domestic science / Budownictwo i modernizacja mieszkań

Title of invention
 System for the measurement of efficiency of heat recuperation in recuperators used in mechanical ventilation installations
Invention discription
 The system is intended for heat recuperation efficiency tests for recuperators used in ventilation systems in modern buildings. It allows a complex and precise assessment of the efficiency of recuperators directly influencing the demand for energy used to provide thermal comfort inside a building. The system is composed of two heat chambers preparing the air with appropriate parameters simulating the thermal and humidity conditions both inside and outside the building. The air streams flowing through a tested recuperator between the chambers imitate real operating conditions, which enable the determination of the thermal and humidity efficiency of a heat exchanger. The device enables the execution of the following processes: determination of thermal efficiency and humidity recuperation efficiency, testing of recuperator’s operation in icing conditions, standard recuparator tests in winter conditions and the possibility of summer condition tests once the ventilation central station is reversed, testing of heat exchangers or complex ventilation central stations, identification of properties complying with PN-EN 308:2001and EN-13141-7:2010 norms Range of air streams: 150 to 700 m3 /h with possibility of mutual differentiation ±30% Tests in icing conditions: up to 400 m3 /h Outside air parameters: from -30°C/100% RH for winter conditions to +30°C/45% RH for summer conditions Outlet air parameters: from 15°C/30% RH for winter conditions to 26°C/55%RH for summer conditions

Title of invention
 System pomiarowy do badania efektywności odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych
Invention discription
 System przeznaczony jest do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacyjnych nowoczesnych budynków. Pozwala na dokładną i kompleksową ocenę sprawności rekuperatorów wpływającej bezpośrednio na zapotrzebowanie energii zużywanej do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w budynkach. Składa się z dwóch komór kalorymetrycznych przygotowujących powietrze o odpowiednich parametrach symulujących warunki cieplne i wilgotnościowe panujące w pomieszczeniu oraz na zewnątrz budynku. Strumienie powietrza przepływające przez badany rekuperator między komorami odtwarzają rzeczywiste warunki pracy, co pozwala na wyznaczenie sprawności temperaturowej i wilgotnościowej wymiennika ciepła. Urządzenie umożliwia: wyznaczanie sprawności cieplnej oraz sprawności odzysku wilgoci, badanie pracy rekuperatora w warunkach szronienia, standardowe badanie rekuperatora dla „warunków zimowych” z możliwością badania w „warunkach letnich” po odwróceniu centrali wentylacyjnej, badanie wymienników ciepła lub kompletnych central wentylacyjnych, identyfikację charakterystyk zgodnych z normami PN-EN 308:2001 i EN-13141-7:2010. Zakres strumieni powietrza: 150 do 700 m3 /h z możliwością wzajemnego różnicowania ±30% Badanie w warunkach szronienia wymiennika: do 400 m3 /h Parametry powietrza zewnętrznego: od -30°C/100% RH dla warunków zimowych do +30°C/45% RH dla warunków letnich Parametry powietrza wywiewanego: od 15°C/30% RH dla warunków zimowych do 26°C/55% RH dla warunków letnich
Patent
Patent ApplicationP. 401986, P. 401991, P. 402273
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Polish:Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Andrzej Zbrowski,
Stanisław Kozioł,
Eugeniusz Matras,
Krzysztof Matecki,