Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryJ - Metallurgy, iron goods and goods of non-ferrous metals / Metalurgia, towary żelazne i nieżelazne

Title of invention
 Cooling rate as a method of improving of mechanical properties of regenerated cast steel
Invention discription
 Long-term service of CrMo steel casts at elevated temperature results in the progressing degradation of microstructure and mechanical properties. Extending the time of safe service significantly beyond the calculative time of operation is possible as a result of applying the regeneration of steel casts. The process of regeneration includes the removal of revealed cracks and casting defects, and then a repair through welding and regenerative heat treatment. The regenerative heat treatment in most cases consists of double annealing - full annealing and underannealing. Regular heat treatment enables obtaining a structure that ensures the required crack resistance with the strength properties and hardness similar or lower than those determined for the state after service. Performed tests of CrMo cast steel have shown that applying the accelerated cooling after underannealing causes a growth of the strength properties, at the same time maintaining the required value of impact energy.

Title of invention
 Szybkość chłodzenia jako metoda podwyższenia właściwości wytrzymałościowych regenerowanego staliwa
Invention discription
 Długotrwała eksploatacja odlewów CrMo staliwnych w podwyższonej temperaturze skutkuje postępującą z czasem degradacją mikrostruktury i właściwości mechanicznych. Wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji, znacznie poza obliczeniowy czas pracy, możliwe jest w wyniku zastosowania rewitalizacji odlewów staliwnych. Proces rewitalizacji obejmuje usunięcie ujawnionych pęknięć i wad odlewniczych, a następnie naprawę poprzez zastosowanie spawania oraz regeneracyjną obróbkę cieplną. Regeneracyjna obróbka cieplna składa się w większości przypadków z dwukrotnego wyżarzania – wyżarzania zupełnego oraz niezupełnego. Prawidłowo przeprowadzona obróbka umożliwia uzyskanie struktury zapewniającej wymaganą odporność na pękanie, przy właściwościach wytrzymałościowych i twardości porównywalnych bądź niższych od wyznaczonych dla stanu po dotychczasowej eksploatacji. Przeprowadzone badania staliwa CrMo wykazały, że zastosowanie przyspieszonego chłodzenia po wyżarzaniu niezupełnym powoduje przyrost właściwości wytrzymałościowych przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wartości pracy łamania.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Czestochowa University of Technology, Institute of Materials Engineering
Polish:Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
G. Golański,
J. Kupczyk,
K. Klimaszewska,
A. Zieliński,
J. Dobrzański,
S. Mroziński,