Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Work on the modification of the structure and properties of Ti6Al4Vtitanium alloy for biomedical applications
Invention discription
 In 1968 committees: the Association for the Study of Internal Fixation (ASIF) and Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (OE) defined properties which should be characteristic for metallic materials for the use in medicine. Those materials must have the appropriate chemical composition to provide good corrosion resistance, established mechanical properties depending on the application, tissue compatibility, a defined quality of surface, wear resistance, adequate electrical properties. Studies shown the possibilities to improve properties of finished element by using production method that is not used commercially. For this purpose the comparison of the structure and properties of the Ti6Al4V titanium alloy formed by two methods: not used commercially - the injection casting under pressure in two variants under air and vacuum with using a rapid cooling and purchased commercially were carried out.

Title of invention
 Prace nad modyfikacją struktury i właścwiości stopu Ti6Al4V do zastosowań biomedycznych
Invention discription
 W 1968 roku kometety: ASIF i OE zdefiniowały właściwości jakimi powinny charakteryzować się materiały metaliczne stosowane w medycynie. Materiały te muszą posiadać skład chemiczny, który dodatnio wpłynie na: odporność korozyjną, właściwość mechaniczną - w zależności od miejsca wszczepu, zgodność tkankową. Ponadto materiały te muszą mieć odpowiednią jakość powierzchni, być odporne na zużycie ścierne oraz posiadać adekwatne właścwiości elektryczne. Badania wykazały możliwość poprawy właściwości gotowego elementu poprzez wykorzystanie metody produkcji, która nie jest stosowana komercyjnie. W tym celu porównanie struktury oraz właściwości stopu Ti6Al4V formowanego dwiema metodami: niestosowaną komercyjnie - wtłaczania w atmosferze powietrza/ w próżni oraz stopu wytworzonego komercyjnie.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Czestochowa University of Technology, Institute of Materials Engineering
Polish:Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
J. Klimas,
A. Łukaszewicz,
M. Szota,
K. Laskowski,
M. Nabiałek,