Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
  Improvement of the corrosion resistance of Grade 2 titanium by using innovative method of production.
Invention discription
 Studies attempts to improve the properties, especially corrosion resistance of titanium Grade 2 by the use of the injection casting method with rapid cooling. Studies have shown that the application of the abovementioned preparation method affect the microstructure of the finished item. There has been a fragmentation of the structure and the formation of dendrites. Those changes have improved corrosion resistance and increase microhardness. There were no changes in the phase composition. Studies were performed in the Ringer's solution indicating a potential use of this material as a biomaterial.

Title of invention
 Poprawa odporności korozyjnej tytanu technicznego (Grade 2) za pomocą nowej metody wytwarzania.
Invention discription
 W ramach badań spróbowano poprawić właściwości, w szczególności właściwości korozyjne tytanu techninczego (Grade 2), poprzez wykorzystanie metody wtłaczania z szybkim chłodzeniem. Badania wykazały, że zastosowanie nowatorskiej metody produkcji wpływa na mikorstrukturę gotowego elementu. Zaobserwowano fragmentacje w strukturze oraz formowanie się dendrytów. Zmiany te wpływają na poprawę odporności korozyjnej oraz wzrost mikrotwardości. Nie zaobserwowano zmian fazowych. Badania prowadzono w roztworze Ringera, gdyż w głównej mierze skupiano się na aspektach biomedycznych.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Czestochowa University of Technology, Institute of Materials Engineering
Polish:Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
J. Klimas,
A. Łukaszewicz,
M. Szota,
K. Szota,
M. Nabiałek,