Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryM - Textile and clothing industry / Przemysł włókienniczy i odzieżowy

Title of invention
 The fibrous spatial structure
Invention discription
 The fibrous spatial structure designed especially for upholstery of car seats and seat cushions at workstations, as well as seats and beds for the disabled and long-term immobilized persons. It may also find applications in personal protective equipments, eg. as clothing items. It is characteristic in the fibrous spatial structure that at least in one direction of the base textile structure (flat or spatial textile product) the spatial elastic linear elements are placed. The elastic elements are made of a viscoelastic foam (or other high elasticity materials), in form of the rods or tubes with different cross-sectional shape. The fibrous spatial structure is characterized by high stability. The spatial linear elastic elements incorporated into woven or knitted structure immediately recover the shape when the pressure stops. Materials with spatial structure improve physiological comfort during long-term sitting or lying. Improving of comfort results from the spatial structure of the whole product, not the surface layer only. Such design of the structure improves the pressure distribution on the body surface and has a beneficial effect on physiological comfort by eliminating the disadvantages, such as increasing of temperature and humidity and decreasing of air permeability. The use of suitable raw materials and functional modifiers can provide additional microbiological protection minimize the risks arising from the negative impact of static electricity charges and reduce the risk of flammability. The invention of the fibrous spatial structure protected by the Patent No 221072. to the Patent Office of the Republic of Poland.

Title of invention
 Przestrzenna struktura włókienna
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest przestrzenna struktura włókienna, przeznaczona szczególnie na obicia siedzeń samochodowych i siedzisk na stanowiskach pracy, a także siedzisk i miejsc leżących dla osób niepełnosprawnych i długotrwale unieruchomionych. Może znaleźć również zastosowanie w zabezpieczeniach osobistych, np. jako elementy ubioru. Przestrzenna struktura włókienna charakteryzuje się tym, że przynajmniej w jednym kierunku zasadniczej struktury włókienniczej (płaskiego lub przestrzennego wyrobu włókienniczego) umieszczone są przestrzenne liniowe elementy elastyczne. Elementy elastyczne wykonane są z pianki wiskoelastycznej lub innej o wysokiej sprężystości i są w postaci prętów lub rurek o różnym kształcie przekroju poprzecznego. Przestrzenna struktura włókienna charakteryzuje się wysoką stabilnością. Przestrzenne elementy liniowe, zastosowane w tkaninie lub dzianinie, zapewniają po ustąpieniu nacisku powrót do pierwotnego kształtu, a w trakcie użytkowania poprawę komfortu fizjologicznego podczas długotrwałego siedzenia czy leżenia. Poprawa komfortu następuje przez rozwinięcie przestrzenne całej struktury, a nie jedynie warstwy wierzchniej. Konstrukcja struktury powoduje poprawę rozkładu nacisków na powierzchni ciała i wpływa korzystnie na komfort fizjologiczny poprzez eliminację niekorzystnych czynników, takich jak podwyższona temperatura, wilgotność, brak dostępu powietrza. Zastosowanie odpowiednich surowców i modyfikatorów funkcjonalnych w warstwach zewnętrznych włókiennej struktury zasadniczej i/lub wypełnieniu piankowym może zapewnić dodatkową ochronę mikrobiologiczną, zminimalizować zagrożenia wynikające z negatywnego oddziaływania ładunków elektryczności statycznej i ogranicza podatność na zapalenie. Wynalazek opisujący przestrzenną strukturę włókienną, chroniony jest patentem w Urzędzie Patentowym RP: Nr 221072
PatentNr 221072
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Textile Research Institute
Polish:INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Małgorzata Cieślak,
Ewa Witczak,
Marek Lao,