Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryM - Textile and clothing industry / Przemysł włókienniczy i odzieżowy

Title of invention
  Method for producing textile materials with increased performance durability
Invention discription
 The properties of a textile fabric, especially those concerning its performance durability, are decisive in its application and way of use. An effective method of increasing the fabric performance durability consists in depositing durable protective coatings on fabric surface. According to the technology developed, a xerogel coating is prepared by the sol-gel method from a hybrid sol consisting of silica sol modified with glycidoxy groups and Al2O3 sol. This sol, deposited on textile materials, after drying and cross-linking under specified thermal conditions, creates on fiber surfaces a protective elastic and hard xerogel nano-layer strongly combined with fibers and resistant to chipping and aqueous laundering. This nano-coating, made according to the invention on fabric surface, increases the performance durability of textiles, especially their resistance to abrasion and pilling. For example, in the case of cotton fabric, one can obtain more than a fivefold increase in its resistance to abrasion, and in the case of PET/CO fabric, also a completed resistance to pilling. The use of the nano-coating finish by the sol-gel method according to the invention causes no deterioration in the other functional properties of fabrics finished in this way and their increased performance durability effects are resistant to the wear and care conditions The performance durability of textiles concerning their resistance to abrasion and pilling is decisive for fabrics, intensively used and exposed to strong mechanical effects, such as working or recreation clothing, protective covers, footwear inserts, awnings and technical fabrics. The invention of the method for producing textile materials with increased performance durability protected by the Patent No 222260 to the Patent Office of the Republic of Poland.

Title of invention
 Sposób produkcji materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej
Invention discription
 Właściwości materiału włókienniczego, a w szczególności trwałość użytkowa, mają decydujące znaczenie dla jego przeznaczenia i sposobu użytkowania. Efektywnym sposobem zwiększenia tej trwałości jest nanoszenie na powierzchnię włókien trwale związanych powłok ochronnych. W opracowanej technologii, kserożelowa nanopowłoka ochronna wytwarzana jest metodą „zol-żel” z zolu hybrydowego, stanowiącego połączenie modyfikowanego grupami glicydoksy zolu krzemionkowego oraz zolu Al2O3. Zol ten, nanoszony metodą napawania na materiał włókienniczy, po wysuszeniu i usieciowaniu w ustalonych warunkach termicznych, tworzy na powierzchniach włókien elastyczną, twardą, silnie związaną z włóknem i odporną na wykruszanie oraz pranie wodne – kserożelową nanopowłokę ochronną. Nanopowłoka ta, wytwarzana wg wynalazku na powierzchni włókien, zwiększa trwałość użytkową tekstyliów, a w szczególności ich odporność na ścieranie oraz tworzenie pillingu. Przykładowo, dla tkaniny bawełnianej można uzyskać ponad 5-krotny wzrost odporności na ścieranie, a dla tkaniny z mieszanki włókien PET/CO, znaczną odporność na występowanie pillingu. Zastosowanie wykończenia nanopowłokowego metodą „zol-żel” wg wynalazku nie powoduje pogorszenia pozostałych właściwości użytkowych tak uszlachetnionych wyrobów, a uzyskane efekty zwiększenia ich trwałości są odporne na warunki użytkowania i konserwacji. Trwałość użytkowa tekstyliów, w zakresie odporności na ścieranie i tworzenie pillingu, ma decydujące znaczenie dla wyrobów włókienniczych, zwłaszcza intensywnie użytkowanych i narażonych na silne oddziaływania mechaniczne, takich jak: odzież robocza czy rekreacyjna, pokrowce, wkładki obuwnicze, markizy i wyroby techniczne. Wynalazek opisujący sposób produkcji materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej, chroniony jest patentem w Urzędzie Patentowym RP: Nr 222260.
PatentNr 222260
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:TEXTILE RESEARCH INSTITUTE
Polish:INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Stefan Brzeziński,
Dorota Kowalczyk,
Beata Borak,