Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 T-12UF gear test rig for friction and wear tests on spur gears
Invention discription
 The T-12UF test rig, working in the circulating power system (back-to-back system), is intended for testing of an effect of lubricants and engineering materials on the resistance of spur gears to scuffing and surface fatigue (pitting). The characteristic feature of this device is the possibility of application of additional modules, including, inter alia, the following: a multi-speed gearbox, a closed-cycle cooling system, a torque meter for the measurement of friction torque, and a computer system for the recording and displaying of the measured data. The values measured are the following: the friction torque, the loading torque, the temperature of the lubricating oil, the rotational speed of the motor, the number of rotations, the time of the run, and the level of vibrations. The basic version of the device enables scuffing to be tested according to the following standards: PN-78/C-04169, ISO 14635-1,2,3, CEC L-07-A-95, CEC L-84-02, DIN 51354, IP 334, ASTM D 5182, and FVA 243. The application of the optional modules additionally enables tests on pitting, micropitting and wear at a reduced and ultralow rotational speed according to FVA 2/IV, FVA 54/7, DGMK 575, ASTM D 4998, and DGMK 377 standards. To increase the safety of the operator, the device allows automatic stop of the motor in the case the preset level of vibrations is exceeded, or overload occurs. The T-12UF test rig is particularly dedicated to refineries, producers of gears and transmissions, manufacturers of gear lubricants, as well as R&D institutes and technical universities, where the issues of materials engineering and the tribology of gears are undertaken. Rotational speed of the wheel: from 8.7 (option) to 3000 rpm Maximum load stage: 14 (corresponding to the 726 Nm torque on the pinion) Initial temperature of tested oil: up to 120°C (with the stabilisation option) Type of lubrication: dip (or optionally – spray lubrication) Dimensions (width x height x depth): 2800 x 1750 x 880 mm Weight: 500 kg (+3000 kg – weight of the concrete base) Power supply: 380 V / 50 Hz Maximum power consumption: 22 kW

Title of invention
 Urządzenie T-12UF do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych
Invention discription
 Urządzenie T-12UF, pracujące w układzie mocy krążącej, przeznaczone jest do badania wpływu środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych na odporność kół zębatych walcowych na zacieranie i powierzchniowe zużycie zmęczeniowe. Cechą wyróżniającą tego przyrządu jest zastosowanie dodatkowych modułów, w tym: skrzyni wielobiegowej, układu chłodzenia w obiegu zamkniętym, momentomierza do pomiaru momentu tarcia oraz systemu komputerowej rejestracji zmierzonych danych, umożliwiającego także ich zdalny podgląd. Wielkościami mierzonymi są: moment tarcia, moment obciążający, temperatura oleju smarowego, prędkość obrotowa silnika, liczba obrotów silnika, czas biegu i poziom drgań. Wersja podstawowa przyrządu pozwala na badanie zacierania według norm: PN-78/C-04169, ISO 14635-1,2,3, CEC L-07-A-95, CEC L-84-02, DIN 51354, IP 334, ASTM D 5182 oraz FVA 243. Zastosowanie opcjonalnych modułów pozwala na wykonywanie dodatkowo badań pittingu, mikropittingu oraz zużycia przy zredukowanej i ultraniskiej prędkości obrotowej, zgodnie z normami: FVA 2/IV, FVA 54/7, DGMK 575, ASTM D 4998 i DGMK 377. Dla bezpieczeństwa użytkowania istnieje zabezpieczenie polegające na automatycznym zakończeniu biegu badawczego w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu drgań lub przeciążenia silnika. Opracowane urządzenie adresowane jest przede wszystkim do: rafinerii, producentów kół i przekładni zębatych oraz środków do ich smarowania, a także instytutów naukowych i wyższych uczelni technicznych zajmujących się inżynierią materiałów i tribologią kół zębatych. Prędkość obrotowa dużego koła: od 8,7 (opcja) do 3000 obr./min Maks. stopień obciążenia: 14 (odpowiada momentowi 726 Nm na zębniku) Pocz. temp. badanego oleju: do 120°C (z możliwością stabilizacji – opcja) Rodzaj smarowania: zanurzeniowe (lub natryskowe – opcja) Gabaryty (S x W x G): 2800 x 1750 x 880 mm Masa urządzenia: 500 kg (+3000 kg – masa postumentu urządzenia) Zasilanie: 380 V / 50 Hz Maksymalny pobór mocy: 22 kW
PatentP.402208
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Polish:Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Kalbarczyk,
Michał Michalak,
Remigiusz Michalczewski,
Waldemar Tuszyński,
Jan Wulczyński,