Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 Laboratory techno-didactic stand for optomechatronic technologies
Invention discription
 Laboratory techno-didactic stand is intended for modelling the innovative optical inspection systems that perform monitoring tasks for production processes and quality inspection tasks that use advanced imaging methods, specialised image processing and image analysis algorithms and mechatronic systems for manipulation and positioning of tested elements in the inspection area. Main applications of the developed stand include the research work aimed at development of the optical inspection systems intended for application in industry as well as didactic and training work for students of technical specialisations and technical workers of industrial companies. Laboratory techno-didactic stand allows configuration of structures of optical inspection systems using different cameras, lenses and lighting systems and configuration of mechatronic systems that are included in the stand. The stand is adapted for network communication for e-learning. The stand is equipped with mechatronic systems, such as multi-axial cooperating robot and linear drives, that allow modelling and simulation of processes of optical inspection in stationary and non-stationary conditions that occur in the industry.

Title of invention
 Laboratoryjne stanowisko techno-dydaktyczne w obszarze technologii optomechatronicznych
Invention discription
 Stanowisko techno-dydaktyczne jest przeznaczone do modelowania innowacyjnych systemów optycznej inspekcji realizujących zadania monitorowania procesów produkcyjnych i kontroli jakości wyrobów, w których wykorzystywane są zaawansowane metody obrazowania, specjalizowane algorytmy przetwarzania i analizy obrazów oraz mechatroniczne układy do manipulacji i pozycjonowania kontrolowanych obiektów w strefie inspekcji. Główne zastosowania opracowanego stanowiska obejmują realizację prac badawczych ukierunkowanych na projektowanie systemów optycznej inspekcji dedykowanych do zastosowań w przemyśle oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleniowej dla studentów kierunków technicznych oraz kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłowych. Stanowisko techno-dydaktyczne umożliwia konfigurowanie struktur systemów optycznej inspekcji wykorzystując różne kamery, obiektywy i oświetlacze oraz układy mechatroniczne wchodzące w skład wyposażenia stanowiska. Stanowisko jest przystosowane do komunikacji sieciowej na potrzeby e-learningu. Dzięki wyposażeniu stanowiska w układy mechatroniczne, m.in. wieloosiowy robot, przystosowany do współpracy z człowiekiem, oraz napędy liniowe możliwe jest modelowanie i przeprowadzanie symulacji procesów inspekcji wizyjnej w warunkach stacjonarnych i niestacjonarnych, które występują w przemyśle.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Polish:Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Piotr Czajka,
Piotr Garbacz,
Tomasz Giesko,
Eugeniusz Matras,
Adam Mazurkiewicz,
Jordan Mężyk,
Wojciech Mizak,