Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 The system of control and visualization of a high- temperature furnace.
Invention discription
 The aim of the invention is formulated methodology of control automation together with parameters visualization of high- temperature furnaces’ work with application of newest technology. It allows not only to keep in a long time ( up to tens thousand hours), but and considerably exceed hitherto standards within the level stability range of demanded temperature (z ±3°C do ±0,5°C) in temperature range 5000-1100°C It was used a minivariational algorithm, which definitely increase power calculation demand but causes decrease of temperature variation. The system enables process visualization, data collecting and supervising of work course. Moreover it gives the possibility of precise monitoring and control of all aspects connected with multichamber furnaces, what enables a fast reaction to regulation problems. Monitoring of work course, optimization of material consumption and increase of quantity results in reducing time of introducing new goods into the market and increasing production profitableness. The essence of the invention is ability to obtain high level of reliability and maintenance free. It was provided with constancy of temperature level, which enables to performing experiments with small margin of error, what is very important during long time of high temperature exposure. It enables also precise diagnostic of boiler elements with determination of material usability for further exploitation and also to determining residual life which defines save time of secure element work beyond time of calculation.

Title of invention
 System sterowania i wizualizacji pieców wysokotempeaturowych.
Invention discription
 Celem wynalazku jest opracowana metodyka automatyzacji sterowania wraz z wizualizacją parametrów pracy pieców wysokotemperaturowych z zastosowaniem najnowszych technologii. Pozwala to nie tylko utrzymać w długim czasie (do kilkudziesięciu tysięcy godzin), ale i znacznie przewyższyć dotychczasowe standardy w zakresie stałości poziomu zadanej temperatury (z ±3°C do ±0,5°C) w zakresie temperatury 500-1100°C. Zastosowano algorytm minimalnowariancyjny, który zdecydowanie zwiększa zapotrzebowania na moc obliczeniową ale powoduje zmniejszenie wariancji temperatury. System umożliwia wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu pracy. Ponadto daje on możliwość precyzyjnego monitorowania i kontroli wszystkich aspektów związanych z piecami wielokomorowymi, co umożliwia szybszą reakcję na problemy regulacji. Monitorowanie procesu pracy, optymalizacja zużycia materiałów i podniesienie jakości powoduje skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych towarów oraz zwiększeniu dochodowości produkcji. Istotą wynalazku jest uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności i bezobsługowości. Zapewniono stałość poziomu temperatury, która umożliwia prowadzenie eksperymentów z małym marginesem błędu, co ma kolosalne znaczenie w długich czasach ekspozycji w wysokiej temperaturze. Umożliwiono precyzyjną diagnostykę elementów kotłów z określeniem przydatność materiału do dalszej eksploatacji oraz wyznaczaniem trwałości resztkowej określającej bezpieczny czas pracy elementu poza czas obliczeniowy.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Ferrous Metallurgy
Polish:Instytut Metalurgii Żelaza
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Janusz Dobrzański,
Adam Zieliński,
Jacek Loska,
Marek Sroka,
Agata Śliwa,
Hanna Purzyńska,
Michał Szulc,