Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 The therapeutic radiopharmaceutical based on astatine-211-labeled gold nanoparticles and method of preparation
Invention discription
 The present patent is based on the 211At radionuclide deposited on gold nanoparticles and a method for its preparation. According to our concept of therapeutic radiopharmaceutical is prepared by adsorbing on the surface of gold nanoparticles radionuclide 211At and attaching biologically active molecules using the thiol moieties. Strong binding of 211At to bioconjugate is obtained. The resulting radiopharmaceutical can find application in the treatment of malignant tumors exhibit resistance to chemotherapy and radiotherapy, e.g. glioblastoma multiforme.

Title of invention
 Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na znakowanych astatem-211 nanocząstkach złota oraz sposób jego wytwarzania
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na radionuklidzie 211At osadzonym na nanocząstkach złota oraz sposób jego wytwarzania. Według naszej koncepcji radiofarmaceutyk terapeutyczny otrzymuje się poprzez zaadsorbowanie na powierzchni nanocząstek złota radionuklidu 211At i przyłączenie go do cząsteczek biologicznie aktywnych. Uzyskuje się w ten sposób trwałe związanie 211At z biokoniugatem. Otrzymany radiofarmaceutyk będzie mógł znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów złośliwych wykazujących odporność na chemio i radioterapię, np. glejak wielopostaciowy.
Patent
Patent ApplicationP.411258
Date of Patent Application12.02.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
Polish:INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Łucja Janiszewska,
Marek Pruszyński,
Przemysław Koźmiński,
Agnieszka Majkowska,
Aleksander Bilewicz,