Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Method for producing stabilized of zirconium dioxide in the form of inert matrix for actinide transmutation minority
Invention discription
 The invention relates to a process for preparing a stabilized of zirconium dioxide as a template inert to actinide transmutation in one synthesis, using two methods: Complex Sol-Gel Process - CSGP and process IChTJ consisting in the incorporation of plutonium atoms or actinide minority to the material, which after heat treatment can already be used as an inert matrix in reactors neutrons swift.

Title of invention
 Sposób wytwarzania stabilizowanego ditlenku cyrkonu w postaci inertnej matrycy do transmutacji aktynowców mniejszościowych.
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania stabilizowanego ditlenku cyrkonu jako inertnej matrycy do transmutacji aktynowców w jednej syntezie, z wykorzystaniem dwóch metod: Kompleksowego Procesu Zol-Żel – CSGP i procesu IChTJ, polegający na wbudowaniu atomów plutonu lub aktynowców mniejszościowych w materiał, który po obróbce termicznej może być już wykorzystany jako interna matryca w reaktorach na neutrony prędkie.
Patent
Patent ApplicationP.404947
Date of Patent Application01.08.2013

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
Polish:INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marcin Brykała,
Rafał Walczak,
Marcin Rogowski,
Wiesława Łada,
Danuta Wawszczak,