Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Method for obtaining modified polyesters, preferably the polycarbonate with antibacterial properties, used for spatial printing
Invention discription
 The development of spatial printing technology requires materials, which at high temperatures and exposure to ultraviolet light are stable and not undergo degradation or decomposition. The object of the invention is develop a mixture of nano-silver with a stellar six-polyether, which after undergoing the process of cross-linking in the presence of PMDI is chemically reactive, resistant to weather conditions and has a good thermal stability in the process of processing. For these reasons it is an excellent replacement for fluoropolymers, which is associated with significant savings in material costs for entrepreneur.

Title of invention
 Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym
Invention discription
 Rozwój technologii druku przestrzennego wymaga materiałów, które przy wysokich temperaturach i narażeniu na działanie promieniowania ultrafioletowego są trwałe i nie ulegają degradacji, dekompozycji. Przedmiotem wynalazku jest opracowanie mieszanki nanosrebra z gwiaździstym polieterem sześcioramiennym, która po poddaniu procesowi sieciowania w obecności PMDI jest bierna chemicznie, odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz wykazuje dobrą stabilność termiczną w procesie przetwórstwa. Z tych względów stanowi doskonały zamiennik dla fluoropolimerów, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami kosztów materiałowych dla przetwórcy.
Patent
Patent Application413232
Date of Patent Application23.07.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:University Of Silesia in Katowice
Inno Plast Technologies Sp. z o.o.
Polish:Uniwesytet Śląski w Katowicach
Inno Plast Technologies Sp. z o.o.
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Andrzej Swinarew,
Zbigniew Grobelny,
Krzysztof Jasik,
Hubert Okła,
Beata Rozwadowska,
Grzegorz Nowicki,
Tomasz Flak,
Jadwiga Gabor,
Marta Łężniak,
Beata Swinarew,