Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Method for determining the location of the water quality measurement points in water distribution network
Invention discription
 The first measurement point is located in the place/places of main pumping stations supplying the network. Another points are located in a recursive mode,in first level considering separate zones, then in second level individual nodes of the analysed water supply network. The selection of zones and individual nodes base on ranking method using new defined coefficient, which includes the water demand, their delivery reliability, effects of lack of supply, so called water age. There are no restrictions on the use of methods depending on the size and type of water supply system. A significant reduction in effort compared to other methods. The ability to use the mid-level technical staff.

Title of invention
 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych
Invention discription
 Pierwszy punkt pomiaru lokalizowany jest w miejscu/miejscach zasilania sieci wodociągowej w wodę,zaś kolejne punkty lokalizuje się w sposób rekurencyjny: najpierw rozpatrując wydzielone podobszary, zaś później poszczególne węzły analizowanej sieci wodociągowej. Wybór obszarów i węzłów oparty jest o ranking wg zdefiniowanego wskaźnika uwzględniającego zapotrzebowanie na wodę, pewność jej dostawy, skutki braku tej dostawy, czas zatrzymania wody w przewodach sieciowych. Brak ograniczeń stosowania metody w zależności od wielkości i typu sieci wodociągowej. Znaczące ograniczenie pracochłonności w stosunku do innych metod. Możliwość wykorzystania przez personel techniczny średniego szczebla.
Patent222928
Patent Application
Date of Patent Application12.09.2011

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lublin University of Technology, Warsaw University of Technology, Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy” Ltd. in Pulawy
Polish:Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska Miejskie Przediśbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Puławy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Sławomir Czajka,
Wiesław Duklewski,
Stanisław Dziak,
Beata Kowalska,
Dariusz Kowalski,
Marian Kwietniewski,
Aneta Mierzwa,