Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Method for determining the location of the water flow measurement points in water distribution network
Invention discription
 The first measurement point r is located in the place/places of main pumping stations supplying the network. Another points are located in a recursive mode based on a change in observation resolution of the network, enabling visualization of wires with smaller and smaller diameters, wherein by visualizing these conduits are isolated smaller zones of supply customers in water. The flow rate measurement points are localised at the site / feed points of that zones. There are no restrictions on the use of methods depending on the size and type of water supply system. A significant reduction in effort compared to other methods. The ability to use the mid-level technical staff.

Title of invention
 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych
Invention discription
 Pierwszy punkt pomiaru lokalizowany jest w miejscu/miejscach zasilania sieci wodociągowej w wodę,zaś kolejne punkty lokalizuje się w sposób rekurencyjny w oparciu o zmiany rozdzielczości obserwacji sieci,umożliwiające wizualizacje przewodów o coraz mniejszych średnicach, przy czym poprzez wizualizację tych przewodów wyodrębnia się coraz mniejsze strefy zaopatrzenia odbiorców w wodę, a punkty pomiaru natężenia przepływu lokalizuje się w miejscu/miejscach zasilania tych stref w wodę. Brak ograniczeń stosowania metody od wielkości i typu sieci wodociągowej. Znaczące ograniczenie pracochłonności w stosunku do innych metod. Możliwość wykorzystania przez personel techniczny średniego szczbla.
Patent222929
Patent Application
Date of Patent Application12.09.2011

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lublin University of Technology, Warsaw University of Technology, Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy” Ltd. in Pulawy
Polish:Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska Miejskie Przediśbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Puławy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Sławomir Czajka,
Wiesław Duklewski,
Stanisław Dziak,
Beata Kowalska,
Dariusz Kowalski,
Marian Kwietniewski,
Aneta Mierzwa,