Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Method for determining the location of the pressure measurement points in water distribution network
Invention discription
 The first measurement point is located in the place/places of main stations supplying the network. Another points are located in a recursive mode: first considering separate zones, then individual nodes of the analysed water supply network. The selection of sub-areas and individual nodes base on ranking method using new defined coefficient, which includes the water demand, their delivery reliability, effects of lack of supply, admissible pressure, the so-called, sensitivity. There are no restrictions on the use of methods depending on the size and type of water supply system. A significant reduction in effort compared to other methods. The ability to use the mid-level technical staff.

Title of invention
 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych
Invention discription
 Pierwszy punkt pomiaru ciśnienia lokalizowany jest w miejscu/miejscach zasilania sieci wodociągowej w wodę,zaś kolejne punkty lokalizuje się w sposób rekurencyjny: najpierw rozpatrując wydzielone podobszary, później poszczególne węzły analizowanej sieci wodociągowej. Wybór obszarów i węzłów oparty jest o ranking wg zdefiniowanego wskaźnika uwzględniającego zapotrzebowanie na wodę, pewność jej dostawy, skutki braku tej dostawy, wielkość ciśnienia granicznego, tzw. czułość. Brak ograniczeń stosowania metody w zależności od wielkości i typu sieci wodociągowej. Znaczące ograniczenie pracochłonności w stosunku do innych metod. Możliwość wykorzystania przez personel techniczny średniego szczebla
Patent222930
Patent Application
Date of Patent Application12.09.2011

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lublin University of Technology, Warsaw University of Technology, Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy” Ltd. in Pulawy
Polish:Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska Miejskie Przediśbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Puławy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Sławomir Czajka,
Wiesław Duklewski,
Stanisław Dziak,
Beata Kowalska,
Dariusz Kowalski,
Marian Kwietniewski,
Aneta Mierzwa,