Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 Test equipment for testing flammability of gas and vapor mixtures flammable.
Invention discription
 Test equipment for testing flammability of gas and vapor mixtures is a 2 m long shock tube. It enables to estimate upper flammability limit of gas-air, and gas-vapor mixtures thru measuring total pressure, speed of pressure wave and speed of combustion wave front. Heating system inside enables testing influence of temperature (up to 60°C) on combustibility of liquid vapors and gases. A light modification of test equipment allows testing propagation of combustion wave and flames and active combustion suppression/rapture systems. Test equipment can contribute to improve the fire safety in various industries, and indirectly the environment.

Title of invention
 Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych.
Invention discription
 Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych, to 2 m kanał badawczy pozwalający określić dolną granicę palności/wybuchowości (DGW) mieszanin gazowo-powietrznych, mieszanin par palnych, w tym pomiaru ciśnienia, prędkości przemieszczania fali ciśnienia i analogicznie prędkości przemieszczania się fali frontu spalania. Układ podgrzewania umożliwi badanie wpływu temperatury w warunkach zwiększonej temperatury(60oC) na parametry wybuchowości par cieczy i gazów. Niewielka modyfikacja stanowiska, umożliwi badania rozchodzenia się fali spalania i płomieni, aktywnych systemów tłumienia/przerywania spalania, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w różnych gałęziach przemysłu.
Patent-
Patent ApplicationZe względu na nowatorski i innowacyjny charakter „Stanowisko do badania palności mieszanin gaz
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Scientific and Research Centre for Fire Protection im. Józefa Tuliszkowskiego National Research Institute
Anko
Polish:Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
PPU ANKO
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Pib X,
Ppu Anko X,