Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 The combustion modifier for energy-saving light heating oils
Invention discription
 Application of the combustion modifier in the form of stable dispersion of trivalent iron nano-oxides in a non-polar solvent being the aromatic fraction of crude oil with boiling point range of 155°C to 180°C in normal conditions as a technologically advanced combustion catalyst in a light heating oil reduces fuel consumption and increases energy efficiency of industrial boilers and kilns fuelled with such fuel. Boiler installations are designed for 20 years of operation. Improved energy efficiency of a boiler in such a long period ensures considerable savings of fuel and energy

Title of invention
 Modyfikator procesu spalania do energooszczędnych lekkich olejów opałowych
Invention discription
 Zastosowanie modyfikatora procesu spalania w postaci stabilnej nanodyspersji tlenków żelaza trójwartościowego w niepolarnym rozpuszczalniku będącym aromatyczną frakcją naftową o zakresie temperatur wrzenia od 155°C do 180°C w warunkach normalnych jako zaawansowanego technologicznie katalizatora spalania w lekkim oleju opałowym zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa efektywność energetyczną kotłów i pieców przemysłowych zasilanych takim paliwem. Instalacje kotłowe projektowane są na 20 lat eksploatacji. Poprawa efektywności energetycznej kotła w tak długim okresie zapewnia znaczne oszczędności paliwa i energii.
Patent
Patent ApplicationP.415126
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Winicjusz Stanik,
Michał Janeczek,
Rafał Konieczny,
Katarzyna Sikora,
Krzysztof Sikora,