Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryD - Building engineering, modernization, domestic science / Budownictwo i modernizacja mieszkań

Title of invention
 Inductive device for measuring the pendulum wire displacement
Invention discription
 Inductive device for measuring the pendulum wire displacement, designed for controlling inclinations of high structures from perpendicular, has the measuring head equipped with five inductive sensors; one sensor is used for searching pendulum wire and it can be placed parallel to X or Y axis, while the remaining sensors are placed in pairs parallel to Y or X axis and their fronts are shifted relative to each other. The head is mounted on movable cross-truck moved efficiently by stepper motors. The device is mounted on the structure in such a way, to locate pendulum wire at the intersection of perpendicular axes passing through pairs of sensors and to place it outside the measuring head.

Title of invention
 Urządzenie indukcyjne do pomiaru przemieszczeń drutu wahadła
Invention discription
 Urządzenie indukcyjne do pomiaru przemieszczeń drutu wahadła, przeznaczone do kontroli odchyleń od pionu wysokich obiektów, posiada głowicę pomiarową wyposażoną w pięć czujników indukcyjnych, z których jeden jest czujnikiem wyszukującym drut wahadła i może być umieszczony równolegle do osi X lub Y, pozostałe czujniki są parami równoległe do osi Y lub do osi X a ich czoła są względem siebie przesunięte. Głowica jest zamocowana na przesuwnym stoliku krzyżowym napędzanym korzystnie przez silniki krokowe. Urządzenie jest instalowane na obiekcie w taki sposób, aby drut wahadła znajdował się na przecięciu osi prostopadłych przechodzących przez pary czujników i był położony poza głowicą pomiarową.
Patent
Patent ApplicationP.415333
Date of Patent Application2015-12-15

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Geodesy and Cartography
Olbrysz Electronic S.C.
Polish:Instytut Geodezji i Kartografii
Olbrysz Elektronic S.C.
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Mieczysław Kołodziejczyk,
Piotr Olbrysz,