Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Composition of stabilizers for energy-saving diesel fuel
Invention discription
 The result of the oxidation of diesel fuel comprising FAME are high-molecular products undergoing flocculation to insoluble deposits, which can lead to compromising the proper functioning of engines particularly fuel injection systems of HPCR (High Pressure Common Rail) type, resulting in incomplete combustion and increased formation of particulate matter (soot).By the use of the unique composition of stabilizers in diesel fuel containing up to 10.0% (V/V) FAME, resistance of these fuels to oxidation increased. Thus it has resolved the operating problems of vehicles with compression ignition engines equipped in high pressure injection systems of HPCRS type.

Title of invention
 Kompozycja stabilizatorów do energooszczędnych olejów napędowych
Invention discription
 Wynikiem utleniania oleju napędowego zawierającego FAME są wysokocząsteczkowe produkty ulegające flokulacji do nierozpuszczalnych osadów zagrażających poprawnemu funkcjonowaniu silników zwłaszcza układów wtrysku paliwa typu HPCR (High Pressure Common Rail) powodującemu niepełne spalanie i zwiększone powstawanie cząstek stałych (sadzy). Poprzez zastosowanie w olejach napędowych zawierających do 10,0 %(V/V) FAME unikalnej kompozycji stabilizatorów, odporność tych olejów na utlenianie zwiększyła się, a tym samym rozwiązano nie tylko eksploatacyjne problemy samochodów o zapłonie samoczynnym wyposażonych w wysokociśnieniowe układy wtrysku typu HPCRS.
Patent
Patent ApplicationP.416555
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Winicjusz Stanik,
Pascal Estienne,
Philip W. Roberts,
Michał Janeczek,
Rafał Konieczny,
Katarzyna Sikora,