Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 A process of waste sulfuric acid purification
Invention discription
 The present invention relates to the process of waste sulfuric acid purification. The process is characterized in that, that the waste sulfuric acid, which is a waste product of the process of esterification of aliphatic alcohols and / or polyalcohols by nitric acid, carried out in the presence of sulfuric acid, are contacted in a continuous process with an oxidizing agent fed into a stream of superheated steam counter-current, directed to the waste sulfuric acid and after the purification process is obtained the purified sulfuric acid and the reaction residue in the form of the waste gas.

Title of invention
 Sposób oczyszczania odpadowego kwasu siarkowego 
Invention discription
 Proces będący przedmiotem wynalazku charakteryzuje się tym, że odpadowy kwas siarkowy, będący produktem odpadowym procesu estryfikacji alkoholi i/lub polialkoholi alifatycznych kwasem azotowym, prowadzonego w obecności kwasu siarkowego, kontaktuje się w procesie ciągłym z czynnikiem utleniającym podawanym w strumieniu przegrzanej pary wodnej przeciwprądowo względem odpadowego kwasu siarkowego, a po zakończeniu oczyszczania odbiera się oczyszczony kwas siarkowy i odprowadza się gazy poreakcyjne.
Patent
Patent ApplicationP.416787
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Wojciech Krasodomski,
Wojciech Mazela,
Leszek Ziemiański,
Grażyna Żak,
Michał Pajda,
Joanna Oleksik,
Elżbieta Bracisiewicz,