Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Innovative III generation chitosan dressings containing magnetic nanoparticles
Invention discription
 The innovation of this invention is modification of chitosan polymer matrix by introducing magnetic nanoparticles in the colloidal form at the stage of synthesis. The synthesis of wound dressings take place under the influence of UV radiation. The proposed method for the preparation of dressings is a modern and waste-free method classified as "green chemistry". In the proposed solution, the finished product is sterilized by microwave irradiation. This technology is simple, fast and very efficient.

Title of invention
 Innowacyjne chitozanowe opatrunki III generacji zawierające nanocząstki magnetyczne
Invention discription
 Innowacyjność wynalazku polega na modyfikacji chitozanowej matrycy polimerowej poprzez wprowadzenie do układu nanocząstek magnetycznych w postaci koloidalnej na etapie syntezy. Synteza materiałów opatrunkowych przebiega pod wpływem promieniowania UV. Proponowana metoda otrzymywania opatrunków jest nowoczesną i bezodpadową metodą typu „green chemistry”. W trakcie syntezy następuje również sterylizacja materiału. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Cracow University of Technology
Polish:Politechnika Krakowska
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bożena Tyliszczak,
Katarzyna Bialik-Wąs,
Anna Drabczyk,
Sonia Kudłacik,
Agnieszka Sobczak-Kupiec,