Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryD - Building engineering, modernization, domestic science / Budownictwo i modernizacja mieszkań

Title of invention
 The disposal method of highly-siliceous industrial waste in cristobalite production technology
Invention discription
 The present invention relates to a disposal method of highly-siliceus industrial waste in cristobalite production technology. Such highly-siliceus industrial wastes, as silty sands from aggregate processing, or waste chalcedonite sands from chalcedonite treatment, or silica fumes – a by-product of ferrosilicon production in electric arc furnaces, are high-quality raw materials rich in quartz or amorphous silica for cristobalite production technology. The object of invention allows to product of high-value cristobalite from industrial waste for different application depending on which type of industrial waste was processed.

Title of invention
 Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu
Invention discription
 Istotą sposobu utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu jest wykorzystanie odpadowych piasków pylastych z procesów produkcji kruszyw, odpadowych piasków chalcedonitowych lub odpadowych pyłów krzemionkowych powstających w procesie produkcji żelazokrzemu w piecach łukowych jako pełnowartościowego surowca bogatego w kwarc lub w amorficzną krzemionkę do wytwarzania krystobalitu. Umożliwia to utylizację odpadów przemysłowych mającą na celu wytworzenie pełnowartościowego krystobalitu do różnych zastosowań, w zależności od rodzaju odpadu przemysłowego, z którego został sporządzony zestaw surowcowy.
Patent
Patent Application412892
Date of Patent Application29/06/2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Ceramics and Building Materials, Division of Glass and Building Materials in Krakow
Polish:Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Albin Garbacik,
Grzegorz Adamski,
Tomasz Baran,
Henryk Szeląg,
Paweł Pichniarczyk,
Andrzej Ronduda,
Tomasz Grząbel,