Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Beetosan based on polymer matrices containing nanogold for biomedical application
Invention discription
 The proposed invention refers to the preparation of polymer matrices using Beetosan - chitosan derived from bee endoskeleton. The parameters of conducted the process of obtaining the Beetosan and the conditions for the synthesis of polymer matrix under microwave radiation and UV radiation. The obtained polymeric matrix from Beetosan was modified with gold nanoparticles, which have got antibacterial properties.

Title of invention
 Beetosanowe matryce polimerowe zawierające nanozłoto do zastosowań biomedycznych
Invention discription
 Proponowany wynalazek dotyczy otrzymywania matryc polimerowych z Beetosanu – chitozanu pochodzącego z pancerzy pszczół. Zostały opracowane parametry prowadzenia procesu pozyskiwania surowca oraz warunki syntezy matrycy polimerowej z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego oraz promieniowania UV. Do otrzymanych matryc polimerowych z Beetosanu zostały dodatkowo wprowadzone nanocząstki złota, które posiadają mają właściwości antybakteryjne.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Cracow University of Technology
Polish:Politechnika Krakowska
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bożena Tyliszczak,
Katarzyna Bialik-Wąs,
Sonia Kudłacik,
Anna Drabczyk,
Agnieszka Sobczak-Kupiec,