Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Kompleksy biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego z organicznym borem i sposoby ich otrzymywania (SILOR+B- suplement diety).
Invention discription
 The subject of the solutions are biologically active complexes of orthosilicic acid with organic boron as well as the method of preparing biologically active complexes of orthosilicic acid with organic boron or salts thereof, which are intended for the usage as the components of food supplements for humans and animals, as well as the components of pharmaceuticals and cosmetics.

Title of invention
 Kompleksy biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego z organicznym borem i sposoby ich otrzymywania (SILOR+B- suplement diety).
Invention discription
 Przedmiotem rozwiązania są kompleksy biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego z organicznym borem i sposób otrzymywania kompleksów biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego z organicznym borem lub jego solami, które przeznaczone są do stosowania, jako składniki suplementów diety dla ludzi i zwierząt, a także jako składniki środków farmaceutycznych i kosmetycznych.
Patent
Patent ApplicationP -410847
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Jednostka Innowacyjno- Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o.
Polish:Jednostka Innowacyjno- Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o.
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Stanisław Szczepaniak,
Remigiusz Szczepaniak,
Dominika Szczepaniak,
Elwira Szczepaniak,
Monika Szczepaniak,