Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Proppant for use in the hydraulic fracturing of coal
Invention discription
 The present invention relates to proppant designed to keep hydraulic fractures open during and after hydraulic fracturing treatment in coal beds. Proppant is characterized in that it contains only blast furnace coke with grain size ranging from 16 mesh to 70 mesh (1,190 mm – 0,210 mm) and compressive strength ranged from 16,1 ⋅10^6 do 23,8 ⋅10^6 N/m2 (16,1 do 23,8 MPa). The advantages of this solution include high porosity, low density (therefore does not require a high viscosity of fracturing fluid), proppant have an chemical composition affinity for fractured formation, it have good properties to keep fractures open in the ductile medium (coal).

Title of invention
 Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu węgli
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest podsadzka do podsadzenia szczelin wytworzonych podczas szczelinowania hydraulicznego pokładów węglowych. Charakteryzuje się tym, że zawiera jedynie proppant w postaci koksu wielkopiecowego o granulacji w zakresie od 16 mesh do 70 mesh (1,190mm - 0,210mm) i wytrzymałości na ściskanie o wartości w zakresie 16,1 ⋅10^6 do 23,8 ⋅10^6 N/m2 (16,1 do 23,8 MPa). Zaletą takiego rozwiązania jest duża porowatość, niska gęstość ( dzięki temu nie jest wymagana wysoka lepkość cieczy transportującej podsadzkę), powinowactwo składu chemicznego do skał poddanych szczelinowaniu, dobre właściwości podpierające w ośrodku o charakterze plastycznym (węgiel).
Patent
Patent ApplicationP.418516
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Krzysztof Labus,
Piotr Kasza,
Mateusz Masłowski,
Marek Czupski,
Klaudia Wilk,