Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Detergent-dispersant composition for gasoline containing ethanol
Invention discription
 The main component of the active substance is a benzoxazine obtained in the two step reaction of formaldehyde and an alkylphenol wherein the alkyl group is straight or branched and contains from 6 to 18 carbon atoms, preferably nonylphenol or dodecylphenol and a polyamine having from 2 to 6 nitrogen atoms, preferably from 2 to 4 nitrogen atoms and containing at least one primary amino group, as a carrier oil is used polyethylene or polypropylene glycol having a molecular weight from 400 to 800 Daltons.

Title of invention
 Kompozycja dodatków detergentowo-dyspergujących do benzyn silnikowych zawierających etanol
Invention discription
 Głównym składnikiem substancji aktywnej jest benzoksazyna otrzymana w dwustopniowej reakcji formaldehydu z alkilofenolem w którym grupa alkilowa jest prosta lub rozgałęziona i zawiera od 6 do 18 atomów węgla, korzystnie z nonylofenolem lub z dodecylofenolem oraz z poliaminą, zawierającą od 2 do 6 atomów azotu, korzystnie od 2 do 4 atomów azotu oraz zawierającą przynajmniej jedną pierwszorzędową grupę aminową, natomiast jako olej nośny stosowany jest glikol polietylenowy, lub polipropylenowu o masie cząsteczkowej od 400 do 800 Daltonów.
Patent
Patent ApplicationP.416234
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Grażyna Żak,
Zbigniew Stępień,
Jarosław Markowski,
Michał Wojtasik,
Leszek Ziemiański,
Wojciech Krasodomski,
Martynika Pałuchowska,
Celina Bujas,