Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
 A system for adjusting the angle of powered two-wheeler rear view mirrors in relation to the rider's head position
Invention discription
 The goal of the invention is to make a fast ride on a motorcycle safer by creating the world's first motorcycle mirrors, which automatically adapt their angle of inclination to the biker’s position. Currently, each of the motorcycle mirror is static, which means that they can be adjusted to one position (inclined or straight), typically they are adjusted to the latter, therefore - the more the biker leans on his motorcycle, the less he sees in his mirrors. The invention is worldwide unique (patent pending) and solves this common problem.

Title of invention
 Układ do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy
Invention discription
 Celem wynalazku jest zwiększenie bezpieczeństwa szybkiej jazdy motocyklem, poprzez stworzenie pierwszych na świecie lusterek motocyklowych, które automatycznie dopasowują swój kąt nachylenia do pozycji kierowcy. Obecnie w każdym motocyklu lusterka są statyczne, oznacza to, że mogą być wyregulowane tylko do jednej pozycji (pochylonej lub wyprostowanej), zazwyczaj reguluje się je do tej drugiej, a tym samym – im bardziej motocyklista pochyli się na swoim motocyklu, tym mniej widzi w lusterkach. Wynalazek jest rozwiązaniem unikatowym na skalę światową i rozwiązuje ten powszechny problem.
Patent
Patent ApplicationP.407650
Date of Patent Application2014-03-24

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Smart mirrors
Polish:Smart mirrors
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Ambrożkiewicz,