Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 The method of tomato seeds disinfection according to the patent P-410 724
Invention discription
 Technology of tomato seed disinfection of bacterial cancer, comprises two-step seeds treatment in an aqueous solution of 4% hydrochloric acid with 0.5% of potassium peroxymonosulfate (thiuram), in a tank reactor, where batch is stirred with an air flow for 2 hours. The first stage takes place on a field. The second step, with maintaining conditions for microbial purity, is carried out in the same thiuram solution in seed plant. After the process, the seeds are washed with water to obtain pH of washings of approx. 7 and quickly dried.

Title of invention
 Sposób odkażania nasion pomidora wg P-410 724
Invention discription
 Technologia odkażania nasion pomidorów od raka bakteryjnego, polega na dwuetapowej obróbce nasion w wodnym roztworze 4% kwasu solnego z dodatkiem 0,5% soli potasowej kwasu nadtlenosiarkowego w reaktorze zbiornikowym mieszanym powietrzem w czasie 2 godz. Pierwszy etap odbywa się na plantacji nasiennej. Drugi etap, z zachowaniem czystości mikrobiologicznej, odbywa się w tym samym świeżym roztworze z dodatkiem 0,5% tiuramu w zakładzie nasiennym. Po procesie nasiona odmywa się wodą do pH ok. 7 i szybko suszy.
Patent
Patent ApplicationP-410 724
Date of Patent Application22.12.2014

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:UTP University of Science and Technology
Polish:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Domoradzki,
Wojciech Poćwiardowski,
Joanna Szulc,