Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Water-soluble corrosion inhibitor for protection of lifting casings and natural gas pipelines as well as the method of its production
Invention discription
 The matter of the invention is a group of water soluble corrosion inhibitors designed to protect lifting casings and natural gas pipelines. The inhibitors provide excellent corrosion protection, better than inhibitors previously used for this purpose. The consequences of corrosion phenomena: reduction in the thickness of pipelines, deep pitting, blistering, so-called hydrogen embrittlement and unsealing of lifting casings and natural gas pipelines. The corrosion inhibitors are so- called film forming inhibitors. Due to specially selected raw materials, such as: liquid corrosion inhibitors, surfactants and volatile amines, we obtained synergistic effect and better corrosion protection.

Title of invention
 Wodorozpuszczalny inhibitor korozji do ochrony rur wydobywczych i rurociągów transportujących gaz ziemny i sposób jego wytwarzania
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest grupa wodorozpuszczalnych inhibitorów korozji do ochrony rur wydobywczych i rurociągów transportujących gaz ziemny, które zapewniają znacznie lepsze właściwości przeciwkorozyjne od dotychczas stosowanych w tym celu inhibitorów korozji. Skutki procesów korozyjnych to zmniejszenie grubości ścianek, głębokie wżery, pęcherzenie stali tzw kruchość wodorowa oraz rozszczelnienia rur wydobywczych i przesyłowych. Inhibitory korozji wg wynalazku to tzw. film forming inhibitor. Wykazują zwiększone właściwości antykorozyjne wynikające z synergii działania zastosowanych ciekłych inhibitorów korozji, środków powierzchniowo-czynnych i amin lotnych.
Patent
Patent ApplicationPCT/PL2014/000048, EPO 14732028.7-1354, Russian Patent Application No. 2015150547, 2015 11857 (Ukra
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Barbara Gaździk ,
Wojciech Mazela ,
Michał Pajda,
Leszek Ziemiański ,
Iwona Skręt ,
Stefan Ptak ,
Ewa Zegarmistrz ,
Mieczysław Socha ,