Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Method for deposition of analyte from solution onto the substrate for surface enhanced spectroscopy in the electric field
Invention discription
 Our invention presents a method and device for fast and effective deposition of the analyte on SERS-active surface. The presented technique allows to decrease time of deposition from dozens of hours to a few minutes, decrease volume of a sample ten times and nevertheless obtain uniform layer of the analyte, providing improved homogeneity and quality of analytical signal. Our method is based on deposition of the analyte on the target surface in external electric field. Charged particles of the analyte travel due to applied electric field. This allows us to drag and deposit them on SERS surface.

Title of invention
 Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
Invention discription
 Wynalazek przestawia metodę oraz urządzenie pozwalające na efektywne i szybkie osadzenie analitu na powierzchnię SERS-aktywną. Umożliwia to skrócenie analizy z wielu godzin do zaledwie kilku minut, a także poprawia jednorodność i jakość uzyskanych wyników. Metoda polega na osadzaniu analitu na powierzchni za pomocą przyłożonego zmiennego pola elektrycznego. Naładowane cząsteczki analitu poruszają się pod wpływem pola elektrycznego, co pozwala to na ich ściągnięcie i osadzenie na powierzchni.
Patent
Patent ApplicationP.412548
Date of Patent Application2015-06-02

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences
Polish:Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Łukasz Richter,
Jan Paczesny,
Monika Kiężopolska-Gocalska,
Robert Hołyst,