Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Machine for rehabilitation of the lower limbs especially ankle
Invention discription
 b/d

Title of invention
 Maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych zwłaszcza stawu skokowego
Invention discription
 Funkcjonowanie stawów kończyn człowieka związane jest z przebytymi chorobami oraz urazami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych. Rehabilitacja jest etapem leczenia mającą polepszyć stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jej do normalnego życia. Zakres zastosowania maszyny dotyczy rehabilitacji stawu skokowego lewej i prawej kończyny dolnej. Maszyna ma przyczynić się do szybszego dochodzenia do zdrowia (uzyskania pełnej sprawności), co jest niezwykle ważne dla osób czynnie uprawiających sport. Z uwagi na dużą urazowość tych stawów problem wydaje się ważny w kontekście społecznym.
Patent
Patent ApplicationP.418625
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:UTP University of Science and Technology
Polish:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bogdan Ligaj,
Łukasz Pejkowski,
Mateusz Wirwicki,