Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Method for producing horizontal isolating barrier in the saturated layer
Invention discription
 The aim of the invention is controlled elimination or reduction vertical flow of water or gas in water bearing porous zones. The proposed technology involves separable injection into the aquifer colloidal solution of sodium silicate and below carbon dioxide as a gelling catalyst. Lifted by buoyancy forces carbon dioxide encountering silicate sol as a result of diffusion, reduces its pH triggering gelation. In consequence impermeable barrier of expected shape is formed. For practical application of THBK technology, the gelling time must be controlled and the obtained gel need to have certain mechanical properties.

Title of invention
 Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej
Invention discription
 Celem zastosowania bezwykopowej Technologii Horyzontalnych Barier Krzemianowych (THBK) jest kontrolowana likwidacja lub ograniczanie pionowej filtracji wód i gazów w ośrodku geologicznym. W technologii THBK przewiduje się rozdzielne zatłaczanie do warstwy wodonośnej koloidalnego roztworu krzemianu sodu oraz poniżej ditlenku węgla, jako katalizatora reakcji żelowania. Wynoszony siłami wyporu, ditlenek węgla napotkawszy krzemian w wyniku dyfuzji, obniża jego wyjściowe pH powodując żelowanie, a w konsekwencji powstanie nieprzepuszczalnej bariery o oczekiwanym kształcie.
Patent
Patent ApplicationP.405711
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Sławomir Falkowicz,
Renata Cicha-Szot,
Anna Leginowicz,
Krzysztof Labus,
Maja Mroczkowska-Szerszeń,