Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Method and device for the generation of non-equilibrium low temperature plasma
Invention discription
 Developed invention is a small-size, mobile device for generation of low temperature plasma for decontamination and modification of surface; consisting of a plasma jet reactor, control and measurement system. The plasma generated inside the nozzle has a power enabling efficient generation of active particles, without exposing the treated object to high temperatures. This may have a perspective applications in the treatment of chronic wounds, in dermatology and aesthetic medicine, in removing bacteria from the biological surface and medical equipment, or modification of high temperature non-resistant materials for the improvement of their biocompatibility.

Title of invention
 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej
Invention discription
 Opracowany wynalazek to niewielki, mobilny reaktor plazmowy o budowie dyszy wraz z układem kontrolno-pomiarowym. Plazma wytworzona wewnątrz dyszy pozwala na generację aktywnych cząstek, przy równoczesnym zachowaniu niskiej temperatury gazu roboczego docierającego do traktowanego obiektu. Może mieć to w perspektywie zastosowanie w medycynie m.in. do leczenia trudno gojących się ran, w dermatologii i medycynie estetycznej, w usuwaniu bakterii z powierzchni biologicznych oraz sprzętu medycznego, czy modyfikacji materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury np. w celu uzyskania lepszej ich biokompatybilności.
Patent
Patent Application413877
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lublin Univesity of Technology, Electrical Engineering and Computer Science Faculty
Polish:Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Joanna Pawłat,
Jarosław Diatczyk,
Michał Kwiatkowski,
Piotr Terebun,