Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 PVC COMPOSITES WITH LOWER FLAMMABILITY AND BETTER THERMAL PROPERTIES
Invention discription
 The present invention are combustibility modifiers for poly(vinyl chloride) and PVC composites with those modifiers participation. Developed modifiers belong to layered - tubular construction minerals group (halloysite) which are modified by plasticizers (for example from terephthalate or succinate group). The use of modified halloysite in PVC causes an increase of the thermal properties. It could be observed temperature increase about 50 – 114 ⁰C for 50% of the sample thermal decomposition stage, 2 – 15 ⁰C for temperature of the first stage of decomposition where hydrogen chloride molecules are released and 5 – 10 ⁰C for PVC chain degradation stage. Modified halloysite application to the PVC caused also composite combustibility reduction (the time needed from the sample inflammation to the end of the smoking elongation even about 50%, the total amount of emitted smoke reduction about 25% and used oxygen reduction about 7%, smoke surface reduction even about 30%) comparing to PVC product without modifier.

Title of invention
 Kompozyty PVC o mniejszej palności i lepszych właściwościach cieplnych
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku są modyfikatory palności do poli(chlorku winylu) i kompozyty PVC z ich udziałem. Opracowane modyfikatory należą do grupy minerałów o budowie warstwowo-rurkowej (haloizyt) modyfikowanych plastyfikatorami (np. z grupy tereftalanów, bursztynianów). Zastosowanie modyfikowanego haloizytu do PVC powoduje wzrost właściwości termicznych. Obserwuje się wzrost temperatury, w której 50 % masy próbki ulega rozkładowi termicznemu o 50–114 °C, temperatury pierwszego stopnia rozkładu, w której następuje uwalnianie cząsteczek chlorowodoru o 2–15 °C oraz temperatury w której następuje degradacja struktury łańcucha PVC o 5–10 °C. Zastosowanie modyfikowanego haloizytu do PVC powoduje także zmniejszenie palności kompozytu (nawet o 50 % wydłużenie czasu potrzebnego do zapalenia próbki i czasu do końca palenia, zmniejszenie całkowitej ilości wydzielonego dymu o 25 % i zużytego tlenu o 7 %, mniejsze o ok. 30 % zadymienie powierzchni) w porównaniu do wyrobu PVC nie zawierającego modyfikatora.
Patent
Patent ApplicationP-414451
Date of Patent Application21.10.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Chemistry Research Institute
Grupa Azoty ZAK S.A.
Polish:Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A,
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Agnieszka Abramowicz,
Regina Jeziórska,
Maria Obłój-Muzaj,
Marcin Komosiński,
Agnieszka Górska,
Ryszard Grzybek,
Katarzyna Potajczuk-Czajka,