Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Research on the use of modulated, low-energy visible light generated by semiconductor LED diodes for non-invasive treatment of diseased human organs.
Invention discription
 The project includes descriptions of a prototype of tools and research on the use of low-energy visible light for non-invasive treatment of diseased human organs by reading parameters of the functioning of a healthy body organ, entering them in a wave of light and transmitting to cell structures of a diseased organ. The wave of light contains a piece of information and energy, and reaches the cells of a diseased organ where it stimulates the coherence of the functioning of diseased cells with healthy ones, resulting in the disappearance of disease symptoms. The phenomenon of life at a basic level consists in absorption and emission of bio-photons to control the electromagnetic field produced by bio-photons accumulated in the DNA. The body accepts bio-photons and remains in contact with its environment, and adapts to it. A disease disorders the body's regulation of the electromagnetic field. If the equilibrium of a balanced system is disturbed, it will try to restore it. Thus, the light treatment consists in assisting the body in restoring equilibrium, which is connected with providing the diseased organ with parameters of a healthy functioning one. The light energy transfer into body tissues is possible as each element with higher vibrational energy may transfer its energy to other elements with lower vibrational energy, provided they have the same frequency and there is mutual synchronization. In the process of treatment and regeneration of tissues, light reacts with cytochromes in the body. It works in a natural way by supporting the regenerative capacity of the body, helping to free the body's ability to treat itself. When cytochromes are activated, their energy rises, causing tissue growth and regeneration. The potential for regeneration of tissues, muscles, brain and bones provides patients with hope to cure cases which have seemed incurable. The paper includes laboratory tests, conclusions and instructions for use. The results presented in the paper may be used as a base to start the manufacturing of equipment for non-invasive and non-pharmacological treatment of patients with modulated, low-energy visible light generated by semiconductor LED diodes.

Title of invention
 Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego światła niskoenergetycznego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka
Invention discription
 W projekcie przedstawiono wykonanie prototypu narzędzi i badania nad wykorzystaniem światła widzialnego niskoenergetycznego do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka przez odczyt parametrów pracy zdrowego organu, wpisywanie ich w falę światła i przesyłanie do struktur komórkowych chorego organu. Docierające światło z niesioną informacją i energią do wnętrza komórek chorego organu powoduje pobudzanie koherencji pracy komórek chorych ze zdrowymi, co skutkuje zanikaniem objawów choroby. Zjawisko życia na swoim poziomie podstawowym polega na absorbcji i emisji biofotonów, w celu regulowania pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez biofotony zgromadzone w DNA. Organizm przyjmując biofotony , pozostaje w kontakcie ze swoim środowiskiem i dostosowuje się do niego. Choroba polega na zaburzeniu regulacji pola elekromagnetycznego organizmu. Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi, zostanie z niej wytrącony, zachowa się tak, by ją przywrócić. Zatem leczenie światłem polega na wspomaganiu organizmu w przywracaniu równowagi, co wiąże się z uzyskaniem przez chory organ parametrów pracy zdrowego organu. Świetlny transfer energii w tkankach organizmu, jest możliwy dzięki temu, że każdy przedmiot o wyższej energii drgań może przekazywać swoją energię innym przedmiotom o niższej energii drgań, pod warunkiem posiadania tej samej częstotliwości przez oba przedmioty i wzajemnej synchronizacji .W leczeniu i regeneracji tkanek, światło reaguje z cytochromami w ciele. Działa w sposób naturalny, wspomagając zdolność regenerującą ciała, pomagając uwolnić zdolności organizmu do leczenia. Kiedy cytochromy są uaktywnione, ich energia się podnosi, co powoduje przyrost tkanek i ich regenerację. Potencjał do regeneracji tkanek, mięśni, mózgu i kości daje nadzieję pacjentom na wyleczenie takich przypadków, które do tej pory wydawały się nieuleczalne. Praca zawiera badania laboratoryjne, wnioski i instrukcję użytkowania. W oparciu o wyniki pracy może zostać uruchomiona produkcja urządzeń do bezinwazyjnego i bez farmakologicznego leczenia chorych organów człowieka, zmodulowanym, widzialnym światłem niskoenergetycznym, generowanym przez półprzewodnikowe diody LED .
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:the Stefan Czarniecki’s High School in Nisko
Polish:Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Katarzyna Chrapko,