Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 A monolithic catalyst for low- and medium temperature decomposition of nitrous oxide and its production method.
Invention discription
 The subject of the invention is a monolithic catalyst for low- and medium temperature nitrous oxide decomposition that can be used in dual- and high pressure nitric acid plants. The catalyst contains an active phase with a spinel structure consisting of cobalt oxide, zinc oxide, an intermediate phase composed of zinc and cerium oxide or their mixture and a monolithic support as essential components, as well as activity promoters in a form of alkali metals, especially sodium, potassium or cesium. The catalyst efficiently decomposes the nitrous oxide from the real gas stream, in the presence of oxygen, water steam and other nitrogen oxides (NO, NO2).

Title of invention
 Monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania.
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu mogący znaleźć zastosowanie w dwu- i wysokociśnieniowych instalacjach kwasu azotowego. Katalizator zawiera fazę aktywną o strukturze spinelu złożoną z tlenku kobaltu i tlenku cynku, fazę pośrednią złożoną z tlenku cynku, tlenku ceru lub ich mieszaniny, nośnik monolityczny jako zasadnicze składniki oraz promotory aktywności w postaci metali alkalicznych w szczególności sód lub potas lub cez. Katalizator efektywnie rozkłada podtlenek azotu ze strumienia gazów rzeczywistych, w obecności m.in. tlenu, pary wodnej, innych tlenków azotu (NO, NO2).
Patent-
Patent ApplicationP. 409311
Date of Patent Application28.08.2014

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:1.New Chemical Syntheses Institute 2.Jagiellonian University
Polish:1.Instytut Nowych Syntez Chemicznych 2.Uniwersytet Jagielloński
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marcin Wilk,
Marek Inger,
Magdalena Saramok,
Monika Ruszak,
Zbigniew Sojka,
Andrzej Kotarba,
Paweł Stelmachowski,
Gabriela Grzybek,