Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Safe and environmentally friendly technology for treatment / disposal of hazardous waste by thermal decomposition, in particular medical waste
Invention discription
 The thermolysis is a process of thermal destruction of chemical compounds led in temperatures ranged of 340-490 Celsius. The process involves the disintegration of molecules of compounds of higher molecular weight into smaller particles. Thermolysis process as invention is defined as a group of consecutive physical and chemical processes, initiated and purposely carried out in order to achieve the effect of safe decomposition of waste consisting mostly of natural and artificial organic substances e.g. plastics, rubber, textiles, liquid hydrocarbons, as well as including biological material. The process is carried out in the absence of oxygen from the air. Hazardous organic material, whose recovery is allowed by the law is packaged in special disposable containers. These wastes in a safe manner can be disintegrated by the thermolysis. Product is obtained as a mixture of gaseous and liquid hydrocarbons and a soft char of high purity, containing over 96% of carbon and several percent of mineral material (ash). The process is led applying purposely designed installation operated and monitored by PLC control system. No waste products nor onerous emissions exist. The apparatus and the method is protected by the patent law. New, clean technologies of waste management, contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and the environmental pollution to lessen. The acquisition of secondary raw materials from waste (recycled material) let reduce the total demand for natural resources, contributing adequately in reducing environmental degradation. The invention makes to improve indicators of the important environmental activities • saving raw materials and energy, • disintegration of hazardous organic materials, • reducing the amount and toxicity of solid, liquid and gaseous waste • minimizing the impact on the environment (carbon footprint) during the product life cycle. Parts made of stainless steel (Cr-Ni) recovered in the process of thermal decomposition of disposed medical devices and tools are to be used as a precious material e.g. for manufacturing of granules / powders for thermal spraying of machine parts and tools, which improving their operation properties or to refurbishment and reuse

Title of invention
 Bezpieczna oraz przyjazna dla środowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych
Invention discription
 Termoliza jest procesem rozkładu związków chemicznych, prowadzonym w temperaturze od 340 do 490oC. Polega on na rozpadzie cząsteczek o większych masach cząsteczkowych na cząsteczki mniejsze. Termoliza jako przedmiot wynalazku jest zespołem kolejnych procesów fizykochemicznych, zainicjowanych i przeprowadzionych w celu zapewnienia efektu w postaci bezpiecznego rozkładu odpadów składających się głównie z naturalnych i sztucznych substancji organicznych, np. tworzyw sztucznych, gumy , tekstyliów, ciekłych węglowodorów, w tym także materiału biologicznego. Proces przebiega bez udziału tlenu z powietrza. Niebezpieczny materiał organiczny, którego odzysk energii jest dopuszczony przez prawo jest pakowany w specjalne pojemniki jednorazowego użytku. Odpady te w sposób bezpieczny mogą być dezintegrowane metodą termolizy wg wynalazku. Jako produkt otrzymuje się mieszaninę gazowych i ciekłych węglowodorów oraz czysty karbonizat, zawierający ponad 96% węgla i materiał mineralny (popiół). Proces prowadzi się w odpowiednio do tego celu skonstruowanej instalacji, sterowanej i monitorowanej przez automatyczny komputerowy system sterowania. Brak jest produktów odpadowych, ani uciążliwych emisji. Urządzenie i sposób są chronione prawem patentowym. Nowe, czyste technologie gospodarki odpadami , przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska , aby zmniejszyć . Nabycie surowców wtórnych z odpadów ( recyklingowi materiału) pozwalają zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na zasoby naturalne , przyczyniając się odpowiednio w zmniejszeniu degradacji środowiska . Wynalazek pozwala na poprawę wskaźników ważnych działań środowiskowych: • oszczędności surowców i energii, • eliminacji niebezpiecznych materiałów organicznych, • redukcji ilości i toksyczności odpadów stałych, ciekłych i gazowych, • minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko (śladu węglowego) w całym cyklu życia produktu. Zagospodarowanie odzyskanych w procesie termolizy elementów i narzędzi medycznych wykonanych ze stali szlachetnych (Cr-Ni) może stanowić cenne źródło materiału np. do produkcji granulatu/proszków do natryskiwania cieplnego powierzchni części maszyn i narzędzi, aby poprawić ich właściwości użytkowe lub w celu regeneracji i ponownego wprowadzenia do eksploatacji.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Precision Mechanics
WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.
Polish:Instytut Mechaniki Precyzyjnej
WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Andrzej Wojciechowski,
Krystyna Pietrzak,
Tomasz Babul,
Adam Doliński,