Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Paraffin emulsion for various applications.
Invention discription
 Paraffin emulsion for paper, cardboard and paperboard impregnation and for paper appropriate for contact with food impregnation. Water wax emulsions are used to produce cosmetics, pharmaceutics, in food industry, in textile industry, building, paper industry and crop protection branch. In past few years there were only a few inventions created that regard water wax emulsions destined for the food contact applications, or used as protective coating for paper and cardboard products. Most of up-to-now solutions connected with wax emulsions regarded cosmetics, inks and toners, impregnates as well as gypsum and concrete hardening. During works carried out in the ICSO “Blachownia” there were two methods developed by researchers – one to produce paraffin emulsions directed mainly for paper impregnation and second to produce paraffin for food contact destined paper. Paraffin emulsions for paper impregnation were developed basing on paraffin, glycerol monostearate, stearine, ethanolamine, hydroxide while emulsions for food contact paper impregnation were developed basing on paraffin, stearine, glycerol monostearate and/or etoxylated sorbitan monooleate and/or sorbitan monooleate, sodium hydroxide and water. Those two methods are completely new, economical and not complicated ways to obtain paraffin emulsions. The package makes a barrier between a product and external factors. The main function of this barrier is to maintain proper protection of content, particularly if food is considered. Impregnation is recommended for improvement of protective properties of packages. Impregnates should therefore be characterized with proper water-resistance, simplicity of coating, possibly low price but what is the most important with the application safety. Coating agent for food contact packages should ensure proper barrier properties against penetration of undesirable substances from the package to the food. At the moment, varnishes, waxes and polymer thermoplastic layers are used as impregnates. High hydrophobicity of those layers makes effective recycling of packages impossible as there are problems with impregnate removal process. Other kinds of protective layers are characterized with good protective properties, but the price is relatively high or they are not allowed for the food contact. While paraffin emulsions can successfully be applied for paper impregnation as well as for food contact paper.

Title of invention
 Emulsje parafinowe do różnych zastosowań.
Invention discription
 Emulsje parafinowe do impregnacji papieru, kartonów i tektury oraz do impregnacji papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Wodne emulsje wosków stosowane są przy produkcji kosmetyków, farmaceutyków, przemyśle spożywczym, przemyśle tekstylnym, budownictwie, przemyśle papierowym i środków ochronnych. W ciągu ostatnich lat zgłoszono jedynie nieliczne wynalazki dotyczące wodnych emulsji wosków przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bądź stosowanych jako powłoka ochronna dla wyrobów papierowych i tekturowych. Większość z dotychczasowych rozwiązań związanych z emulsjami wosków dotyczyła kosmetyków, atramentów i tonerów, impregnatów oraz utwardzania gipsu i betonu. Podczas badań prowadzonych w ICSO „Blachownia” opracowano dwa sposoby otrzymywania emulsji parafinowych przeznaczonych przede wszystkim do impregnacji papieru, oraz impregnacji papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Emulsje parafinowe do impregnacji papieru opracowane na bazie parafiny, monostearynianu gliceryny, stearyny, etanoloamin, wodorotlenku, oraz emulsje do impregnacji papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością na bazie parafiny, stearyny, monostearynianu gliceryny, i/lub etyksylowanego monooleinianu sorbitanu, i/lub monooleinianu sorbitanu, wodorotlenku sodu i wody to w pełni nowe, ekonomiczne i nieskomplikowane sposoby otrzymywania emulsji parafinowych. Opakowanie stanowi barierę między produktem, a czynnikami zewnętrznymi, którego główną funkcją jest zachowanie odpowiedniej ochrony zawartości, szczególnie jeśli jest nią produkt spożywczy. W celu polepszenia właściwości ochronnych opakowań zalecana jest ich impregnacja. Impregnaty powinny zatem cechować się odpowiednia wodoodpornością, prostotą nakładania, możliwie niską ceną i przede wszystkim bezpieczeństwem stosowania. Środek powlekający opakowania do żywności powinien zapewnić odpowiednie właściwości barierowe przeciwko przenikaniu niepożądanych substancji z samego opakowania do żywności. Obecnie, jako impregnaty stosowane są lakiery, woski i warstwy termoplastycznych polimerów. Wysoka hydrofobowość tych powłok uniemożliwia efektywny recykling pokrytych nimi opakowań, z uwagi na trudności w usunięciu impregnatu. Inne rodzaje powłok ochronnych mają dobre właściwości ochronne, ale ich cena jest relatywnie wysoka lub nie są przystosowane do kontaktu z żywnością. Emulsje parafinowe mogą być z powodzeniem stosowane do impregnacji zarówno papieru, jak i papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
Patent
Patent ApplicationP.414098, P.411776
Date of Patent Application22.09.2015, 27.03.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Heavy Organic Synthesis "Blachownia"
Polish:Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jan Gniady,
Jolanta Iłowska,
Bartłomiej Bereska,
Michał Szmatoła,
Rafał Grabowski,
Bronisław Dejnega,
Julia Woch,
Jolanta Bubicz,
Witold Hass,
Renata Kubica,
Renata Fiszer,
Izabela Robak,
Grzegosz Kubosz,
Iwona Witkowska,