Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Innovative research service "Multi-Chem" - detection of SVHC substances in articles.
Invention discription
 MULTI-CHEM is a fast, multiparameter screening method that is used for an effective detection of SVHC (Substances of Very High Concern) released from or present in various articles. Those substances can harm human health and the environment and they are subjected to authorization under the REACH Regulation. MULTI-CHEM enables to exclude articles which contain more than 0.1% by weight of any SVHC. REACH REQUIREMENTS All manufacturers, importers and suppliers are responsible for safety of the articles. Since the date of inclusion of SVHC substance on the Candidate List every manufacturer, importer and/or supplier of the article is required to notify their customers of the presence of any Substances of Very High Concern (SVHC) in their articles exceeding 0.1% by weight and provide instructions on safe use of the article. Since 2011 a supplier also needs to apply for authorization from the ECHA. SVHC SUBSTANCES Currently the Candidate List is containing hundreds of SVHC substances of different chemical compositions. The Candidate List is published on the ECHA website . Substances contained in articles may be identified, and their concentrations may be assayed by applying analytical methods. AN ARTICLE REACH defines an article as an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition. MULTI-CHEM service was elaborated within INNOTECH-K1/IN1/21/156913/NCBR/12 project co-financed by National Centre of Research and Development. INNOVATIVE MULTI-CHEM SERVICE enables to conduct comprehensive research in a short analytical cycle with the use of advanced measurement techniques: GC/MS, Py-GC/MS, LC/MS, MALDI- TOF/TOF, FTIR, XRF, ICP-OES. THE SCOPE OF RESEARCH MULTI-CHEM research was verified on market articles classified in 6 groups according to their scope of application. The articles tested were: furniture, textiles, plastic articles with a special subgroup of articles intended for contact with food, paints, varnishes, adhesives and building materials. Advantages of MULTI-CHEM - Complex service (one-stop-shop) - Short analytical cycle - Wide range of tested products - The newest analytical techniques

Title of invention
 Innowacyjna usługa badawcza "MULTI-CHEM" - wykrywanie substancji niebezpiecznych w wyrobach.
Invention discription
 MULTI-CHEM to szybka, wieloparametrowa metoda skriningu, która pozwala na skuteczne wykrycie uwalnianych i występujących w wyrobach substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla ludzi i środowiska tzw. substancji SVHC (substances of very high concern) oraz podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z zapisami REACH . Badanie MULTI-CHEM pozwala wykluczyć obecność substancji SVHC w wyrobach w stężeniu ≥0,1%. Wymogi REACH Każdy producent, importer i dostawca wyrobów ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Od daty zamieszczenia substancji na liście każdy producent, importer i dostawca wyrobów zawierających substancje SVHC w stężeniu ≥0,1%, musi dostarczyć odbiorcom wyrobu informacje zawierające instrukcje bezpiecznego stosowania tego wyrobu, a od 2011 roku – obowiązuje go zgłoszenie tych substancji do ECHA. Substancje SVHC Obecnie na liście SVHC znajduje się 151 substancji, zróżnicowanych pod względem budowy chemicznej. Lista jest publikowana na stronie internetowej ECHA . Substancje wchodzące w skład wyrobów można zidentyfikować, a ich stężenia oznaczyć poprzez zastosowanie metod analitycznych. Wyrób REACH definiuje wyrób jako przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny. Usługa MULTI-CHEM Została opracowana w ramach realizacji projektu INNOTECH-K1/IN1/21/156913/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjna usługa badawcza MULTI-CHEM pozwala na wykonanie kompleksowych badań w krótkim cyklu analitycznym i z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych tj. GC/MS, Py-GC/MS, LC/MS, MALDI-TOF/TOF, FTIR, XRF, ICP-OES. Przedmiot badań Badanie MULTI-CHEM zostało zweryfikowane na wyrobach rynkowych, które można zaliczyć do 6 grup wg. ich przeznaczenia użytkowego. Przedmiotem testów były: meble, tekstylia, wyroby z tworzyw sztucznych ze specjalną podgrupą wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; farby, lakiery, kleje oraz materiały budowlane. Zalety MULTI-CHEM - Kompleksowość usługi (one - stop - shop) - Krótki cykl analityczny - Różnorodność branżowa i asortymentowa badanych wyrobów - Najnowsze techniki analityczne
Patent
Patent ApplicationP. 409052
Date of Patent Application31.07.2014

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Heavy Organic Synthesis "Blachownia"
Polish:Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Renata Kulesza,
Iwona Szwach,
Izabela Semeniuk,
Ewa Bodan-Nowakowska,
Barbara Krzysiak-Warzała,
Ewa Sabura,
Ewa Dresler,
Piotr Woszczyński,
Ewa Zajszły-Turko,
Magdalena Tomaka,
Agnieszka Czakaj,
Izabela Bonk-Barbara,
Rena Fiszer,