Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 High efficient, high frequency, resonant voltage inverters for use in induction heating and power electronics
Invention discription
 High efficient, high frequency, resonant voltage inverters with a conversion frequency above 1MHz. Reduction of power losses by resonant method of conversion. Modern semiconductors, mounting system and cooling are used. High frequency of conversion allows levitation melting of metals, which ensures high purity of sample.

Title of invention
 Wysokosprawne, wysokiej częstotliwości, rezonansowe przekształtniki napięcia w zastosowaniu w grzejnictwie indukcyjnym i energoelektronice
Invention discription
 Wysokosprawne, wysokiej częstotliwości, rezonansowe przekształtniki napięcia o częstotliwości pracy powyżej 1MHz. Dzięki zastosowaniu rezonansowej metody przetwarzania zmniejszono straty mocy. Użyto najnowszych półprzewodników, nowoczesnych metod montażu oraz chłodzenia. Wysoka częstotliwość przetwarzania umożliwia lewitacyjne topienie metali, co umożliwia uzyskanie wysokiej czystości próbek.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Krzysztof Zygoń, Maciej Swadowski from Czestochowa University of Technology Faculty of Electrical Engineering
Polish:Krzysztof Zygoń, Maciej Swadowski z Politechniki Częstochowskiej Wydział Elektryczny
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Krzysztof Zygoń,
Maciej Swadowski,