Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Innovative technology of drug product PRASUGREL used in the therapy of cardiovascular diseases
Invention discription
 Prasugrel hydrochloride is an orally bioavailable prodrug, which is a potent inhibitor of platelet activation and aggregation. The essence of the invention is: (1) improved process for the polymorphic form B preparation of active pharmaceutical ingredient; (2) innovative technology of drug product manufacturing and (3) optimized liquid chromatographic / tandem mass spectrometric bioanalytical method for the determination of prasugrel active metabolite in human plasma. Bioanalysis and pharmacokinetics were performed according to Good Laboratory Practice (GLP) requirements. This work was supported by the EU - “Innovative technologies of cardio-vascular medicines of special therapeutic and social importance” , GRANT NO. UDA-POIG.01.03.01-14-062/09.

Title of invention
 Innowacyjna technologia wytwarzania produktu leczniczego PRASUGREL stosowanego w terapii chorób układu krążenia
Invention discription
 Chlorowodorek prasugrelu jest doustnym prolekiem, który jest silnym inhibitorem aktywacji i agregacji płytek krwi. Istotą wynalazku jest: (1) zmodyfikowany proces otrzymywania postaci polimorficznej B substancji czynnej; (2) innowacyjna technologia wytwarzania produktu leczniczego oraz (3) zoptymalizowana metoda chromatografii cieczowej połączonej spektrometrii masowej do oznaczania aktywnego metabolitu prasugrelu w osoczu ludzkim. Bioanaliza została wykonane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Prace realizowano w ramach projektu „Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” UDA-POIG.01.03.01-14-062/09.
Patent
Patent ApplicationP.416023
Date of Patent Application03.02.2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Pharmaceutical Research Institute
Polish:Instytut Farmaceutyczny
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Michał Tynderynda,
Grzegorz Huszcza,
Katarzyna Gibuła,
Edyta Pesta,
Katarzyna Smędra,
Wioleta Maruszak,
Andrzej Kutner,
Katarzyna Buś-Kwaśnik,
Hanna Ksycińska,
Bogdan Zagrodzki,
Marcin Cybulski,