Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 Separation of varistors during sintering
Invention discription
 ZnO varistors are made using typical ceramic technology, which includes the ZnO mixing with other metal oxides, pressing in discs and sintering at 1250oC. During the process of sintering Bi2O3, present in varistors, partly liquates penetrating into adjoining varistor, causing that they sticking together so hard that they cannot be separated without damaging the varistor. To solve this problem it was developed separator of ZnO doped with Cr2O3 or Co2O3, which effectively separates varistors during the sintering. Separator and varistors do not stick together and their technology is reliable and economical. Details are given in patent registered 27.01.2010 under Patent Pending No P 390293.

Title of invention
 Przekładki separujące do wypalania warystorów
Invention discription
 Warystory ZnO wykonane są typową technologią ceramiczną, która obejmuje mieszanie ZnO z innymi tlenkami metali, prasowanie w formie walców i spiekanie w temp. 1250oC. Podczas procesu wypalania obecny w warystorach Bi2O3, który częściowo wnika w sąsiedni warystor powoduje ich spiekanie, uniemożliwiające ich oddzielanie i uszkodzenie gotowych wyrobów. Aby rozwiązać ten problem opracowano przekładki separujące wykonane z ZnO domieszkowanego Cr2O3 lub Co2O3, Przekładki efektywnie separujące warystory podczas spiekania nie spiekają się nawzajem, a technologia ich wytwarzania jest niezawodna i oszczędna. Szczegóły zawarte są w patencie o nr P 390293 z dnia 27.01.2010.
Patent
Patent ApplicationP. 390293
Date of Patent Application 27.01.2010 r.

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Electrotechnical Institute
Polish:Instytut Elektrotechniki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Witold Mielcarek,
Joanna Warycha,
Krystyna Prociów ,