Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
 ENERGY ABSORBING OVERLAY FOR THE SEATS IN PUBLIC TRANSPORT VEHICLES
Invention discription
 The object of the invention is an overlay for seats used in public transport vehicles, especially in buses, which reduces head injuries occurring as a result of car accidents and sudden stops. During car accidents or other sudden stops of vehicles, passengers are exposed to a number of dangerous situations. In case of buses, there is a risk that a passenger can hit their head against a seat in front of them. The construction of the seat should be inflexible enough to enable carrying a load equal to the mass of a passenger and at the same time, susceptible enough to mitigate the injuries of a passenger hitting against a seat in front of them. Both requirements are contradictory, consequently, it is hard to fulfil them without applying additional devices or mechanisms.

Title of invention
 Energochłonna nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej w szczególności autobusów zmniejszająca urazy głowy pasażerów powstające w następstwie wypadków i gwałtownych zatrzymań. Podczas wypadku drogowego lub innego nagłego zatrzymania pojazdu, pasażerowie narażeni są na szereg niebezpieczeństw. W przypadku transportu autobusowego istnieje ryzyko uderzenia głową w poprzedzający fotel. Konstrukcja fotela powinna być na tyle sztywna, aby przenosić obciążenie odpowiadające masie pasażera, a jednocześnie być na tyle podatna, aby łagodzić obrażenia pasażera uderzającego w poprzedzające oparcie. Oba wymagania są sprzeczne, dlatego trudno je spełnić bez stosowania dodatkowych urządzeń czy mechanizmów.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering , Department of Mechanics & Applied Computer Science
Polish:Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki I Informatyki Stosowanej
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Tadeusz Niezgoda,
Grzegorz Sławiński,
Piotr Kędzierski,
Paweł Dziewulski,