Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Method of recovering ethylene glycol from wastewater from poly(ethylene terephthalate) production
Invention discription
  The present invention relates to a utilization process of wastewater from the manufacture of poly (ethylene terephthalate), in order to recover ethylene glycol. Wastewater from the PET production normally contain about 0.5% by weight of ethylene glycol and 0.3% by weight of other organic impurities. Currently wastewater are purified in a biological wastewater treatment plants. It generates significant operating costs and also leads to a loss of ethylene glycol present in the waste water and increases the demand for water consumed in the PET production process. The use of a RO process for removing GE from the wastewater is not easy due to the possibility of blocking of the membranes by oligomers present in the waste and difficult GE separation from the concentrate obtained from the RO process. According to the present invention these problems have been eliminated by using the filtration process on the ceramic membrane before RO process, in order to remove PET oligomers and by implementing the refining the concentrate from RO process (decomposition of 2-methyl-1,3-dioxolan with GE release). The efficiency of the proposed process is the recovery and recycling of more than 99% of ethylene glycol and 95% of water contained in the processed wastewater.

Title of invention
 Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z produkcji poli(tereftalanu etylenu)
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu) (PET), w celu odzyskania glikolu etylenowego. Ścieki zawierają zwykle około 0,5% wag. glikolu etylenowego (GE) oraz do 0,3% innych zanieczyszczeń organicznych. Obecnie ścieki kierowane są do oczyszczalni biologicznej, co generuje znaczne koszty eksploatacyjne, prowadzi do straty glikolu etylenowego oraz zwiększa ilość wody zużywanej w produkcji PET. Zastosowanie procesu RO do usuwania GE ze ścieków z produkcji PET nie jest proste, ze względu na możliwość blokowania się membran obecnymi w ściekach oligomerami PET oraz utrudnionym wydzielaniem GE z koncentratu uzyskiwanego z procesu RO. W wynalazku problemy te zostały wyeliminowane poprzez zastosowanie przed procesem RO filtracji ścieków na membranie ceramicznej (usuwanie oligomerów PET) oraz wprowadzenie rafinacji koncentratu z procesu RO (rozkład 2 metylo-1,3-dioksolanu z wydzieleniem GE). W efekcie zastosowania technologii odzyskuje się i zawraca do procesu produkcji PET ponad 99% GE i 95% wody zawartych w przerabianych ściekach.
Patent
Patent ApplicationP-418846
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Chemistry Research Institute
Polish:Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Tadeusz Porębski,
Włodzimierz Ratajczak,
Stefan Szarlik,
Marek Plesnar,
Marzena Talma-Piwowar,
Sławomir Tomzik,
Katarzyna Polarczyk,
Joanna Krakowiak,